Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jio lukas tweede boek,

Hoofd!!.,, den worden, en de Wet waarnemen, fchoon „ wij hun dit geenszins in last hadden gegevs.Q.5. » ven, heeft het ons, ddnpaarig bij eikanderen „ zijnde, goedgedacht, eenige mannen uit te „ kiezen, en aan ulieden te zenden , te gelijk „ met onze geliefde barnabas en paulus, lie-

26. „ den, die hun leven veil hebben voor den „ naam [en belijdenis] van onzen Heere jesus

t7. m christus; wij hebben dan gezonden judas „ en silas, die ook mondeling hetzelfde zullen

a.8. „ boodfehappen, te weten: Het heeft den Hei„ ligen Geest en ons goedgedacht, ulieden geen „ meer last op te leggen, behalven de volgen-

99. de noodzaaklijke dingen; naamlijk, dat gij u„ zelven onthoudt van hetgeen aan afgoden „ geofferd en toegewijd is, als ook van bloed, ,, en het verflikte, en van hoererij; indien gij ,, uzelven van deze dingen wacht, zult gij wel „ doen. Vaartwel!"

so# Hier mede begaven zich deze afgezondenen, hunnen last ontvangen hebbende, op reize, en kwamen te Antiöchiën-, alwaar zij, de gemeente hebbende doen famenkomen, den brief

31. overleverden; welke, denzelven gelezen hebbende, zeer in hunnen fchik waren met deze vertroostende vermaaning.

32< judas en silas , als die ook zelven Profeeten waren, vermaanden, vertroostten, en verfterkten de broeders met veele redenen, en eenigen tijd

33, daar vertoefd hebbende, ontvingen zij hun affcheid met heilbede van de broederen aldaar aan

de

Sluiten