Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE HANDELINGEN DER APOSTELEN. 5™

de Apostelen; doch sïlas vondt goed, om nog*|g* een poos te blijven. vs. 34.

Ondertusfchen onthielden zich paulus en 35. barnabas te Antiöchiën, kerende en verkondigende, met veele anderen,de leere des Heeren.

ai. Tmst tusfchen paulus en barnabas. paulus tweede reize door Aften; reize ma Griekenland; hijzonder geval met den fokwaarder feFilippi.

Na verloop van eenigen tijd ftelde paulus 3g. aan barnabas voor; „ om andermaal hunne „ broeders in elke ftad te bezoeken, waar 'zij „ de leer des Heeren hadden verkondigd, [om

„te zien,] hoe die het al hadden?"

Als barnabas [op deze reize] jo'aNNES, bijge- 37, naamd markus , wederom wilde medenemen, oor- „g. deelde paulus het billijk, dat men dien man niet zoude medenemen, die van Pamfiliën af van hun gefcheiden, en niet met hun gebleven was tot dat werk.

Dus ontftondt 'er een verfchil , zoodat zij 39. van één fcheidden, [en ieder afzonderlijk hunne reize ondernamen;] barnabas , markus met zich nemende, begaf zich te fcheep naa Cijprus, maar paulus , silas [tot zijnen reisgenoot] 40, verkozen hebbende, en zijnde,bij zijn vertrek, door de broeders aan de genade en gunst van God aanbevolen, nam de reize door Sijriën en ^u Ciliciën, onder weg de gemeenten verfterkende;

dus

Sluiten