is toegevoegd aan uw favorieten.

De welmeenende raadgeever.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 75 )

vendheid niet uitmaaken, nooit of zeer zelden ondervinden, wat zaligheden het huwelijk, in zijnen fchoot bevat, voor een hart, het welk aandoenlijk en vatbaar is voor natuurlijke liefde. —.— Wat heeft, bij voorbeeld, een rijke voor genoegens van vrouw of kinderen, als mijn Heer en Mevrouw elk zijnen weg gaat, elk bijzonder flaapt, over dag elk zijne bijzondere gezelfchappen en partijen heeft? — Welke genoegens van de kinderen, die van eerften af aan vreemden worden tocbetrouwd, en naauwlijks hunnen papa of mama kennen ?

eusebius. ó, Mijn Heer! hoe fpoede ik mij, des middags van mijn werk naar huis,rniet zoo zeer of voornaamlijk, om dan aan de behoeften der natuur le voldoen ,neen maar om mijne vrouw te omhelzen, en mijne lieve kleinen te genieten. — Wanneer des avonds mijn dagwerk is afgelopen, ga ik regelrecht naa mijne wooning, en daar, gelijk gij mij thans gevonden heb, zit ik naaft mijne vrouw, en omringd van mijne kinderen. Ik kan

mij niet begrijpen, hoe veele lieden van mijne foort, in kroegen of herbergen gaan zitten den avond doorbrengen, daar zij met fpeelen of drinken verteeren, hetgeen voor vrouw en kinderen, zo al niet tot noodzaaklijk onderhoud, ten minfcen tot verkwikking, kon verftrekken.

Is. Ik kan zulks heel wel begrijpen, eusebius! veele Heden van uwe klaflen zijn van jongs af verwaarloosd,

en blijven verwaarloosd. ■ Zij hebben geene begin-

felen, hoe genaamd; wat zullen zij dan t huis uitvoeren? • waarmede zullen zij den tijd doorbrengen? De vrouwen zijn dikwijls ook ongefchikt, weten de mannen niet met bevalligheid te ondergaan; de kinderen zijn ongebonden; in huis valt niets anders voor dan knorren, kijven, gemelijk misnoegen en wanorde. Verwondert het u nu zoo zeer, dat de mans het huis ontvlieden, en elders zoeken, het geen zij in huis niet vinden kunnen?

Eusebius. Neen, mijn Heer! ik had dit zoo niet opK 2 ge-