is toegevoegd aan uw favorieten.

De welmeenende raadgeever.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C Ii8 )

Daar zijn menfehen, en ligter dan men denkt, vervak men tot dezen misflag , die zich zeiven wegens hunne Godsvrucht of deugd geluk wenfehen , en Én gevXn mensch verachten, hem zonder medelijden van zich 5 wijzen. — Hij echter is ook naar Gods beeld gefchapen geweest! Laat ons hem liever beklaagen, terwijl wij zij" ne booshe.d die de menschheid ontëert. verfoejen Hoe treurt elk menfebenvriend op het gez ebt\an ie-" mand, d,e zijn verftand verloren heeft, daar hij te vooren een goed verftandig mensch was! En zou het u niet fmerten als gij een evenbeeld van God door onmatigheid of nijd o wellust, bedorven ziet, als gij de Zoren a<r boosheid op zijn wezen leest (ach! dl ondeugd

Sn° h f m lÊeSbare ls"eren °P het ëelaad ™ eenen «„f^M ~~ m™rcrens n°ë fP°oren var> eene gewezen onfcTUid , goedheid , en zuiverheid - fpooren van menschft.Kheid ontdekt. _ Hij, wiens oogen zoo re n zijn, dat zij het booze niet aanfehouwen kunnen, "rdraagt hem immers! Hij, die met waarheid van zich zeiven zeggen kon, bet geen niemand onzer zeggen kan • wie van uovertuigt m.j van zonde? hij verdroeg ben , hij bid? voor hen , h,j weende over hen. - De ellend X flechtfte mensch, is evenwel een mensch en God tfeft den mensch naar zijn beeld gemaakt! Zoo zeker als hij mensch is , zoo zeker kan hij weder heriteid worden, door Hem, die alles nieuw maakt, — zelfs het vermogen " dit is eene gedachten van Lavat " die hoe wonderfpreukig ook, echter waarheid in zich bevat „ het vermogen om zich te vernederen, behoort „ alleen als een voorrecht aan den mensch: want het is „ tevens het-vetmogen, om volmaakter te worden- want „ ook d.t vermogen om alles met keuze, verftand en „ welgevallen te doen , heeft ook niemand dan de „mensch"-Wij behoren altijd te gedenken, dat God wiens beeld de mensch is, geen lust heeft in den dood van eenen zondaar, maar dat hij wil, dat deze zich bekeereer, leere, zoomoeten wij dan ook alles daar to» aanwenden, om zondaaren van den dood te beho£

Gij Leeraars van den Godsdienst, gij Onderwijzers-

de*