Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *39 )

iemand aan de vijfde rib zoekt te flaan. Laat men mi} ruiterlijk zeggen: Daar hebt gjj mis, en zulks met klaare redenen, niet met Sofisterijen en Metafyfifche haairkloverijën, bewijzen, ik zal de eerfte wezen, die mijne dwaalingen zal erkennen niet alleen, maar herroepen, want het is mij om de waarheid te doen. — wat betreft de klagt over fpotnaamen; ik heb, omdat ik meer lieden bedoelde, den naam van broeder tvris gebruikt, in denzelfden zin, als ik dien van ■weimenenden Raadgever gebruik, u dien van eusebius geef, en de Heer brem zijne famenfprekers f iiilalethes, sincerus, censor, adt a pho r us enz. genoemd heeft. Ik zag daar mede niet op een' enkelen perfoon, maar op allen, die de leiding volgen , welke de Heer brem volgt, fchoon ik zijne woorden tevens overnam, omdat hij er in onzen tiji opzetlijk voor uitkomt, en zich aan het hoofd ftelt, dus die naam door mij niet als een fpotnaatn gebruikt is, ook is rvuig op zich zelf niet kwaad, maar prijslijk, mids het geen domme yver zij. — Van wangunst ken ik mij vrij I ongezind, dat is, gemelijk ben ik, zoo dikwijls ik zie, dat men kleinen ergert, dat men menfehen verhindert in te gaan in het Koningrijk der Hemelen, en dat men land en zeeën rondreist, om Joodengenoten te maaken. Doch dit raakt zaaken, geen perfoonen.

eusebius. Nog een woord jen, mijn Heer! het beftuur, dat gij mij in mijn ongeval gegeven hebt, Bladz. li4, 115, en daar ik u bijzonder over kwam fpreken.

ik. Is mijn Raad niet goed geweest? Keerde uwe ziel niet weder tot rust , eusebius, zoodra gij uw vertrouwen op God vestigdet? Ik bid u, eusebius, heb ik u, toen ik u tot dat vertrouwen ópfpoorde, gezegd , gelijk mij de Ouderling brem opdicht Bladz. 682. dat God uwe verminkte hand genezen, dat uwe Vrouw van haare krankheid opgericht, dat uw Kroost herfteld zou worden? Heb ik daar een woord van gezegd? Ik heb u gezegd, dat gij aan God niet moest wantrouwen, dat God zijne zorg aan u niet zou onttrekken! Ik heb de eigen woorden van jesus gebruikt, die op den zelfden grond zijne Hoorers vermaande, op God hunne zorgen te wentelen, omdat zij, als redelijke menfehen alle vogelen des hemels en bloemen des velds onëindig te boven gaan. Indiende uitkomst ander» geweest ware, indien uwe Vrouw

u out-

Sluiten