is toegevoegd aan uw favorieten.

De welmeenende raadgeever.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 75 )

een ïiienfchenvriend is, die zich bevlijtigt om aan aller) wel te doen , die alle menfehen als kinderen van den Hemelfchen Vader aanmerkt, en aan zijn geluk werkt, doof te werken aan het geluk van het algemeen, is een beminlijk mensch , en zal de achting van alle menfehertvrienden en deugdzamen verwerven ; hij legt niemand iet in den weg , beledigt niemand, denkt geen kwaadis minzaam , lieftalig, befcheiden, met één woord, hij oefent alle de deugden van eenen menrchenvriend, van zijne zijde verrhijdt hij derhalven alle gelegenheden tot twisten misnoegen, en zijn deugdzaam karakter verwekt den eerbied en ontzag van zijne natuurgenoten , zoo dat zelfs een her odes, een Despoot, den deugd»

zamen joasNES onziet en eerbied bewijst. • Wilt

gij veele beledigingen voorkomen en ontgaan, zoo betoon u eenen vriend van godsdienst, deugd, eh liefde j uw gevestigd karakter zal u doen achten en eerent

Evenwel , wegens de verdorvenheid van het menschdom , is het bijkans ohmooglijk, dat iemand, zelfs de beste der menfehen, geheel vrij blijft van twisten, van beledigingen; daaröm is het voorfchrift van p aulus zeer wijs en menschkundig; zao veel mooglijk is , zoo veel in u ist houdt vrede met alle menfehen, onderftellende den Apostel, dat dit niet altijd mooglijk is. De deugdzame is blootgefteld voor nijd, afgunst, haat der ondeugenden, hoe zeer zij hem ook ontzien en eerbiedigen, voornaamlijk, is de waarheidminnaar, wanneer hij het licht der waarheid voordraagt, blootgefteld om den haat gaande te maaken der duistérlingen, wier fnoodheden door dat licht openbaar gemaakt en beftraft worden. Wanneer nu een

Christen beledigd wordt met woorden of daaden, hoe zal ,' hoe moet hij zich , volgends de lesfen en voorbeelden van 1 jp.sus en zijne Apostelen, gedragen?

Hij zal met voorzichtige wijsheid, en liefderijke bedaardheid onderfcheid maaken tusfehen de beledigingen, die hem mogten worden aangedaan; hij zal ten tweeden, ook de per [bonen onderfcheiden, die hem deze beledt*. gingen mogten aandoen.

De beledigingen kunnen zijne eefe eri godden naam / zij kunnen zijnen perfoon , gezondheid en leven , zij

kunnen zijne goederen en bezittingen betreffen. A

Eli deze beledigingen kunnen van meet of min gewigt efi