is toegevoegd aan uw favorieten.

De welmeenende raadgeever.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 77 )

zal hij doen door zijn geheele gedrag open te leggen,, en daar door de lasteringen te befchaamen ; zijn deze lasteringen van die natuur, dat zij zijne pogingen tot zijn en zijner medemenfchen geluk niet kunnen hinderen , zal hij ze verachten , zij zullen hem enkel zijnen ijver en werkzaamheid doen verdubbelen , om door daaden te toonen , dat hij een menfchenvriend , en een verëerer van godsdienst en deugd is. Wanneer men var* jesüs uitftrooide , dat hij niet bij zijne zinnen was, en den duivel hadt , hieldt hij eene treffende redenvoering, in welke alle de kracht der waarheid tot één middelpunt verzameld was, zoo dat hij de lasteraarenbefchaamde en de aanwezenden de belijdenis afperfte, dat hij alles wel gedaan hadt. Op die wijze verdedigt zich ook paulus bij. meer dan ééne gelegenheid, en bijzonder bij de gemeente te Korintlte, zich op zijn gedrag en handelwijze, welke van hem getuigden , beroepende. — ■

Wanneer de beledigingen zijne perfoon, gez-ondheid of leven bedoelen, dan is den Christen nergens de daadlijke zelfsverdediging en noodweer verboden; veel meer is bij de waare held, hij is, door zijn vertrouwen op zijnen Hemelfchen Vader , met waaren meed bezield j doch , zoo dat de bedaarde liefdegezindhei'd hem nooit verlaat, ook gaat hij niet verder, dan om alle nadeelen voor zijne gezondheid of leven af te weeren , eri den vijand buiten ftaat te ftellen, om hem verder te beledigen. Op deze gronden fte.unt de rechtmatigheid van eenen rechtvaardigen oorlog. In de burgermaatfehappijën komen de gevallen van noodweer heel zeldzaam voor, dewijl men daar de hulpmiddelen der wetten,en de voorrechten van mensch en burger heeft, die door de wetten befchermd worden. Het was eene groote dwaling der Vaderlandlievende Jooden, ten tijde van de overheerfching van den geweldenaar antiöchus, dat zij op den Sabbath niet wilden vechten, maar zich lieten doodflaan, zonder tegenweer te bieden, omdat zij waanden , dat het gebod van den Sabbath zulks medebracht, de verftandige matthatias, de ftamvader der Makkabeefche helden , overtuigde hen beter, zij verdedigden zich op den Sabbath, behielden hun leven,

en verkregen hunne vrijheid. paulus wist ook,

hoe zich met zijne voorrechten als Rmieinsch burger ie K 3 be-