Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 237 )

trouwen in jesus, kan worden opgeleid, het is of de mensch maar zoo kan gelooven, en zoo maar gerust moet vertrouwen, neen ik wil die dingen niet meer lezen, ik houde het met dien Predikant , die deze vrouw getrouw waarfchowde.

ik. Maar vriend dit is alleen uw vooröoordeel, dat u dit doet z"ggen , omdat deze wijze van voorftellen wat afwijkt van uw ftntiment, doch wanneer gij de beftuuring van de Raadgever in zijn verband befchouwt , vind gij 'er niet minder in dan dat gij daar uit meent te halen , want de vrouw word alleen op Euangelie gronden bemoedigd , en op grond van Gods liefderijke aanbiediug in 't Euangelie vertroost , waar door God verklaart om in jesus alles voor den mensch te willen worden, en hem alles te fchenken, wat hij hebben moet, het bcfef hier van moet den ellendigften aanmoedigen, om toevlugt te nemen, tot die volheid van genade in jiïsus.doch zijt gij bang van zulke dingen, die zuiver zijn, om datze tegen uw gevoelen aanlopen, ik wil u die niet opdringen, en u daarom ook niet veroordeelcn, maar laten wij altijd dc zuivere waarheid boven alle onze verbeeldingen agten en hulde doen.

hij. Ik had eenigen tijd geleden, op zekere plaats, gelegenheid te hooren , noe zeker voornaam Predikant in de Huisbezoeking elk nodigde tot het gebruik van het H. Avondmaal, doch had ik daarbij 't genoegen dat juffr. zeide, Do. hoe kunt gij mij nodigen , daar gij niet weet of ik daar toe regt hebbe? want immers 't H. Avondmaal is tot verfterking van gelovigen , zwak of fterk gelovigen , dus als ik nu nog geen gelovige ben , is mij ge* leerd, dat ik dan.'ook niet gefterkt worden kan, want een doode kan niet eeten nog drinken, en daar ftaa ik ook; het H. Avondmaal is een teken en zegel van jesus verworven heil, voor die genen die in hem geloven , en na hem hongeren en dorsten, want voor anderen kan 't niet dan een oordeel zijn.

ik. Dat het H. Avondmaal voor gelovigen voor hongerigen en begeerigen na /esus heil tot een zegel dient van jesus liefde , ftem ik ook toe, maar als men zegt, hetH. Avondmaal is alleen voor de gelovigen dan flutt men al zulken, die jesus begeeren, omdat zij onBiagtig, ellendig en verlooren zijn in zig zeiven, uit, Gg 3 ' zul-

Sluiten