is toegevoegd aan uw favorieten.

De welmeenende raadgeever.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 22$ )

toeftand te verbeteren , en ons geluk te volmaaken. Hier onderfcheidt men doorgaands den inhoud van dezelven in de Wet en bet Euangelie, ik heb op zich zelven niets teeen deze onderfcheiding ; De Bijbel bevat Godlijke beloften die men door het Euangelie, en godlijke bevelen en voorfchriften , geftaafd met bedreigingen van ftraffe tegen de overtreders , die men door de Wet verftaat; maar men moet deze dingen niet van eikanderen afzonderen , geene Wet moet zonder Euangelie, geen Euangelie moet zonder Wet gepredikt worden. Ik wil zeggen , de godsdienst van jesus fchrijft den mensch niet enkel voor: doet dat, en gij zult leven. of in gevalle van ongehoorzaamheid, fterven; neen! de godsdienst van jesus verkondigt eersten vooral aan het menschdom, het welk zoo veele behoeften heeft, godlijke beloften , dat God de wereld met zich verzoend heeft in christus, dat hij de genadige Hemelfche Vader is, en als zoodanig geen lust heeft in den dood des zondaars, maar daar m, dat die zich bekeere en leeve. — Maar, dan predikt die godsdienst weder niet alleen deze beloften , maar ook de geboden, de wet der liefde , vervat in die twee geboden. God lief te hebben boven alles , en den naasten, den medemensch , als zich zelven; en in dien overheerlijken regel- Al wat gij wilt, dat u de menfehen doen, doet gij hun'desgelijks". Die dan den Bijbel wil gebruiken, naar deszelfs oogmerk, tot zijn wezenlijk heil, moet, op de beloften, en op de geboden beide, de aandacht vestigen , de eersten gelooven., en de anderen doen, doen, niet'om daar mede de gunst of genade van God, zijne liefde, te verdienen, maar die dankbaar te beantwoorden, én aan het groote oogmerk, de verheerlijking van God, te voldoen.

Ik behoeve hier niet te herhaalen, het geen ook in voorige Nommers reeds gezegd is , dat men den Bijbel, als een hulpmiddel ter onze verbetering en volmaking, met verftand moet gebruiken. En daar uit opzamelen al wat tot onze leering, tot onderwijzing, tot vermaning, tot vertroosting ftrekt, al het welk Gods Woord tot de menfehen is, dat vervat is in den Bijbel. De op¬

voeding diende , in dit opzichte , onder de Christenen pf 3 reeds