Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 236 )

vlijt gebruik te maken van deze hulpmiddelen! zijne Rede verlicht en verbeterd door den Godsdienst kan hem oplettendheid , fcbranderheid , voorzichtigheid , en wijze keuze, in het geen hem te doen of te laten ftaat, aan de band geven — zijn geweten zal hem behoeden, om niets te doen, dat zijnen Hemelfchen Vader zou mishaagen, of zijne gemoedsrusten troost zou kunnen ftooren. — Zijne hartstochten zullen hem met vuur ontvlammen , om niet traag te zijn in het benaarftigen , maar vuurig van geest om God te dienen.

De gantfche Natuur buiten den mensch is verders voc/ hem een groot hulpmiddel tot zijne volmaking , een boek vol wijjhcrd en leering, geopend en duidlijk voor allen, die oogen hebben, om te zien, en ooren, om te hooren. Niet alleen toch , dat die menigvuldige verfchei-» denheid, die verbaazende pracht en heerlijkheid, die algemeene nuttigheid, en de overeenftemming van alles om één majeflieusch geheel uit te maken, het beftaan , de grootheid, magt, wijsheid en goedheid van den Schepper en Beftuurer van dit alles , ten duidlijkften leeren en aanwijzen aan eiken opmerkzamen bcfchouwer; maar ook leert ons de Natuur, al het gefchapen Wezen, ons onzen pligt, om gehoorzaamheid te bewijzen aan onzen grooten Schepper, en aan zijnen wil, dat is, om fteeds en onophoudelijk werkzaam te zijn tot het geluk van ons zelven, van onze medemenfchen , en van het geheel, daar wij mede verbonden zijn ; zoo gelijk wij alles in de natuur zien groejen, en werken tot de volmaaktheid , alles zien voldoen aan de vastgeftelde Natuurwetten , en zich verëenigen , omdat groot en wondervol geheel te vormen, hetwelk de heerlijkheid van zijnen Maker roemt. In de daad, o Christen! nooit, nooit behoordet gij de Natuur achteloos te befchouwen; de hemel boven en de aarde beneden u, alle dieren en planten, leeren u den Albeftuurer kennen, allen fpreken van zijne wijze en goede regcering, en vap zijne genadige voorzorge voor allen; dit leert u, o Christen! om op uwen God uw vertrouwen te ftellen, en van zijne vaderzorge u zelven te verzeke' len, dat alles u zal medewerken ten uwen beste.

Indien wij oplettend waren op onze lotgevallen en de dingen, die ons overkomen3 zeker wij zouden daaglijks ** ^ re-

Sluiten