is toegevoegd aan uw favorieten.

De welmeenende raadgeever.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 35 )

maken, dat zij niet te zeer fmarten — en die eene goede uitkomst en verlosfing kan en zal fchenken, aan de genen, die op hem vertrouwen. — Laat armoede hem prangen , hij is rijk in God. — Laat een trotschibrt hein onrechtvaardig en hard behandelen, hem van het zijne berooven, laat zelfs een Dwingeland hem als flaaf beheerfchen, hij behoudt zijne deugd, hij(.bewaart zijn goed geweten, en hij is waarlijk vrij, omdat f;eene zonde over hem heerscht. — Welk een geluk! In de ellende is de fterveling troofteloos en neêrfhgtig , ja heeft geen andere toevlucht dan de vernielende wanhoop, wanneer hij geen godsdienst bezit, maar de godsdienftige vindt zijnen troost bij zijnen God, aan wien hij zijn loten zijne zaak vertrouwend kan aanbeveelen, want, hoe het ook ga, het zal wel zijn. — Te meer, dewijl zijn godsdienst hem een blij en vrolijk uitzicht opent in het toekomende, wanneer zijn geluk voor de eeuwigheid gevestigd zal wezen.

Wij beleeven tegenswoordig eenen tijd, die vol zorgelijke vooruitzichten is, eenen tijd, waar in de zedelijke wereld algemeen in beweging is, en gefchokt, waar in het menschdom als gewand en gefchul wordt, waar in duizenden en duizenden onder de rampen bezwijken. — Hard treft den godsdienftigen de nood en de ellende zijner natuurgenoten; zijn hart bloedt bij het befchouwen der rampen; maar — dit is zijn troost! Hij weet en is verzekerd, dat de wereld door zijnen God beftuurd wordt, die wijs is, om te befchikken, hoe deze ftormen het best het menschdom zuiveren , en dus bij het einde tot heil, en tot het daarftellcn van eene beter orde van zaken, ftrekkenzullen.— Hij heeft, door het godsdienftig onderzoeken van de godlijke Openbaring, reeds te vooren gezien, te vooren zich zelvcn bereid, en anderen gewaarfchuwd, dat die tijden daar zijn, -dat God het menschdom wil louteren, en het kwaad dus voorzien hebbende, wordt hij daar door niet afgetrokken van zij•ne vastigheid, maar reikhalst naar de gelukkige uitkomst, wetende, wat de Profeeten van alle eeuwen, en ook jesus en zijne Apostelen, voorzegd en beloofd hebben, dat ééns ten laatftenhet Opperwezen zich verheerlijken zal in de vrede en het heil zijner redelijke fchepzelen ook op deze wereld. — Hoe ver gaat zijn geluk L 3 bet