Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *36 )

Van den Vader der menfchen, dat leeren hen Reden en Godsdienst beiden ; zij weten , hoe veele en dikwijls bij vernieuwing volmaakter en krachtiger pogingen en middelen de Voorzienigheid heeft gebruikt en aangewend , om deze gemelde zegeningen aan het menschdom aan te bieden , aan te prijzen , en, indien zij wilden, daadlijk te doen geworden.

Zij weten , dat de onderwijzingen en de opvoeding Van het menschdom in de eerfte jeugd der wereld tot die einden ftrekten , om de menfchen hunne waarde te doen begrijpen , en hun geluk, door hen tot hunne waare beftuuring op te leiden , te vormen. ' Daartoe ftrekten de openbaringen , die van tijd tot tijd aan de menfchen gebeurden , daar toe het verwekken van groote mannen en wijzen onder de volken , daar toe de geheele oorfpronglijke inrichting van den Hebreeuwfchen ftaat; daar toe voornaamlijk, en op eene volmaakte wijze, de leere en prediking van jesus. Gelukkig menschdom! indien het deze leere in acht nam , en zich naar dezelve gedroeg. Dan zouden allen eikanderen als broeders beminnen , als kinderen van denzelfden Hemelfchen Vader achten , en het gantfche menschdom als één huisgezin , onder hetzelfde vaderlijk beftuur van den Almagtigen , befchouwen. Eindelijk , de wijzen doorzien , dat de tegenwoordige bewegingen en hevige fchokken, die de wereld ondervindt, wederom dezelfde weldaadige bedoelingen hebben , welke , nadat bet menschdom gezuiverd en verlicht zal wezen , ook alöm zullen genoten worden.

Maar! de Wijzen weten ook, door de ondervinding" Van alle eeuwen , dat het zedelijk verderf der menfchen 200 groot is, dat alle deze middelen en pogingen der weldaadige Voorzienigheid, door de fchiJldder menfchen,dit 2oo gewenschte einde tot hier toe niet dan bij zeer weinigen , Wier hart door den Geest en invloed van God daar toe ge' vormd is geworden, hebben bereikt. Niettegenftaande de Vader der menfchen, op eene heilzame wijze, zich aan de opvoeding der menfchen, van adam af, op eene heilzame wijze liet gelegen zijn, nam echter weldra onderdrukking, geweld , mishandeling en wrevel, uit dartelheid en weelde onllaande, en een geheel verval van maatfcbappelijke deugden veroorzakende , zoodanig de overhand, dat de weield niet dan door eenen algemeenen watervloed, te zuiveren

Sluiten