is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring over het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Euangelium. Hoofdft. IV: 18—22. 89

vers 21. Deeze Schrift, dewelke gy gehoord hebt, is op deezen tyd vervuld. Dat men de Griekfche woorden, dewelke hier voorkomen, dus moet vertaaien, hebben Chemnitius en Maldonatus reeds aangetoond. De Syriiche overzetting luidt ook op deeze wyze: die van Lutherus is duider.

vers 22. En zy preezen hem alle. 'Zu*fri?»v, «ur«. Lutherus vertaalt het dus: en zy gaven alle getuignis van hem. Beter heeft hy het by Joh. xii: 17. getroffen, daar hv het door roemen overzet. Dat dit woord tfiu in deezen zin, ook op andere plaatzen van het Nieuwe Teftament, ja zelfs in de Schriften van ongewvde Grieken voorkomt, heb ik in mynen Commenta. rius over den derden brief van Johannes, by het twaalfde vers, beweezen.

vers 22. De lieflyke woorden. Aóy«» woorden der lieflykheid, is eene Hebreeuwfche manier van fpreeken, in plaatze van lieflyke woorden. Lieflyk zyn uwe lippen, wordt van Christus gezegd, Fs. xlv: 3. Ook noemt men eene lieflyke redevoering, dewelke lieflyk is om aan te boeren. Deeze redevoering van onzen Zaligmaaker was den Toehooreren aangenaam , ten deele, om dat zyne woorden vloeijende waren, ten deele, om dat hy dezelve op eene lieflyke wyze uitfprak, ten deele, om dat zyne redevoering veel verftand deedt blyken, ten deele eindelyk, om dat dezelve de harten trof. Alleenlyk moet men aanmerken , dat deeze zvne redevoering maar zoo lange lieflyk was voorde Jooden, als dezelve zich met de verklaaringe der woorden van den Propheet bezig hieldt, en de hoogheid van den Mesfias, zoo wel als de wonderwerken, dewelke hy moeft verrichten, in alle duidelykheid voorttelde. Toen Christus naderhand de toepasfing van dit alles op zich zeiven maakte, en teffens hun ongeloof beftraftte, veranderde het welbehaagen cn genoegen , het welk zy daar over gehad hadden, m den grootften toorn en eene woedende wraakzucht. Zeiden zy eerft uit verwondering en hoogachting: is hy met de Zoon van Jofepb? dat is, welke fchoone redevoeringen kan J J r F 5 deeze