Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$<5o Verklaaring over Lukas

Men kan die met de woorden van eenen ouden Latvnichen Dichter, (Ovmips, Metatnorpb, lib. V- v \ dus uitdrukken: ' ' ^"'^

Occüpat obfeffos en fudor frigidus artus, Cceruieaque cadunt toto de corpore guitce.

De Evangelift wil zeggen, dat de angft van Jesus hem het zweet m zulke dikke droppelen uitperfte, dat de zelve aan droppelen bloeds gelyk waren. Hv <*eeft 'er teffens met duifter door te kennen, dat de'foWren dewelke met ver van Jesus waren, het zweet, het welk door benauwdheid by hem uitbrak, hebben kunnen zien, en aar het zelve gelyk dikke droppelen bloeds van zyn aangezicht op,de aarde viel. Dit zweet was dus, «>«r.s, gelyk Lukas hier fchryft, op

dezelfde wyze, als hy zich Hand. IX: 18. uitdrukt Het viel van zyne oogen, gelyk febubben, M rwl ze ,s de eenvouwigfte overzetting van deeze plaatze dewelke ook met de woorden van den Grondtaxt nauw.' keurig overeénftemt, en daarom ook door Lutherus is aangenomen. De oude Latynfche Vertaaler heeft het insgelyks op deeze wyze overgezet: faStus efl fudor ejus, ■fitut guttcefanguinis. Zeltner wykt ook van den Crondtext niet af, en geeft aan deeze woorden de volgende omfchryving: "zyn angft zweet was eelvk dikW „ droppelen geronnen bloed, dewelke van ïyn lichaam ,, op de aarde nedervielen." Calixtus en Grotius hebban het op dezelfde wyze opgevat: Hoe lolTnibü eft, fchryft de laatftgemelde, unde certo colligas Sri bmc Jangumem fuifje pernuxtum. Op dien zelfden an zyn deeze woorden van Lukas opgevat door Pr.cW Eyn.eus , (in zynen gekrui/len Cbriflus, kap X «roï Clericus, en noch onlangs door Rich. Mead,' in zvn boek de morbis bibhcis cap. 13. Onder de oude Kerkleeraaren hebben Justin de Martelaar, Theophylac tos, en Euthymius het ook op geene andere wyze bt ^keepen»

Ondertusfehen zyn 'er onder de Ouden veele geweeft,

dewelke

Sluiten