is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring over het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Euangelium. Hoofdft. III: 2. 89

deeze gewoonte hadt Christus het oog , toen hy Matth. XXIII: 8. zynen Jongeren verboodt, zich Rabbi te laaten noemen. Naamlyk zy moeiten den naam van Rabbi, of leeraar, niet aanneemen, maar ieder eenen, die hen op deeze wyze aanfprak, zeggen, dat de Chriftenen geenen anderen Leeraar, dan Christus

hebben. Men maakte in dien tyd.van den titel

Rabbi, het zelfde gebruik, als men in onze daagen, ten opzichte van den Eernaam Doftor, gewoon is» Deezen geeft men niet Hechts aan eigenlyke geneesmeefters, die dit recht op de hooge fchoolen verkreegen hebben, maar in het algemeen aan allen, die van

het geneezen van kranken hun werk maaken.

Dus handelde Nicodemus thans. Dewyl Jesus zich als een Leeraar gedroeg, en Nicodemus hem daar voor herkende, begroette hy hem met den naame Rabbi, dat is, Leeraar.

vers 1. Wy weeten, dat gy als een Leeraar van Godt gekomen zyt. Beter: Wy weeten, dat gy een van Godt gekomen Leeraar zyt. De rechte betekenis van deeze woorden: Wy weeten, is noch door die Uitleggeren getroffen, dewelke denken , dat dezelve hier niets anders te kennen geeft, dan: ik weet; noch ook door hen, dewelke met Chemnitius, van gevoelen zyn, dat Nicodemus in deeze woorden bedoelde te zeggen, dat hy, en zvne amptgenooten ,- de Pharifeeuwen en Schriftgeleerden, zeerwel wiften, en door zyne wonderwerken waren overtuigd geworden, dat hy een Leeraar was, door Godt gezonden. Nicodemus wilde thans door Jesus niet als een Pharifeeuwfch Leeraar, maar als een gemeen Jood, worden aangezien, en wel als een van die Jooden , .die door zyne wonderwerken waren bewoogen geworden , om hem voor eenen Godtlyken Leeraar te herkennen; van hocdanigen onze Johannes, vers 23. van het voorgaande Hoofdftuk, gewag maakt. Deeze Jooden fluit Nicodemus mede in , wanneer hy zegt: wy weeten, maar geene anderen, dewelke zulke goede gedachten van Jesus niet hadden ; het geen van 'het gros der Jooden, van hoogen en laaF 5 gen