is toegevoegd aan uw favorieten.

De oppermagt des volks, of De voortrefelijkheid[!] van eenen vrijen staat.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 DE REGERINGS-VORM

magt, om de. wetten van den ftaat, welke nu tot even zo veele tókken dienden, om door middel van de zelve het volk te vangen , en uittefchüdden, naar zijne eigen grilligheid uitteleggen. Zijn zoon Hendrik VIII. wist ten dezen opzigte het voorbeeld van den vader voortreffelijk natevolgen; daar deze geene, de allerminfte zwaarigheid maakte, om aan zo veele burgeren hunne goederen en hun leeven te ontrukken. .

Deze vorften vonden niets, dat hen m het uitvoeren hunner oogmerken verhinderde. Want in de daad fchikten de rechters, altoos als de godfpraaken der wet befchouwd , en van wien fteeds alleen de magt des vorften afhing , doch die thans door de vrees of ftaatzugt verlaagd en verachtelijk gemaakt

wa-

nieten. Daar, waar men geene wetten vindt, treft men ook geene vierfchaaren aan: men heeft 'er niets dan enkele gelastigde.! nood.g, die door den opperheer naar wel gevallen aangefteld, of afgezet worden ; die een gezag uitoefenen, aan het zijne genoegzaam gelijk, en het welk op eer. enkel mensch, dat geenzins oordeelt, maar flegts gebiedt, als in een middenpunt geheellijk famen loopt. Indien zodanige gelastigden zich nog verwaardigen, om eenige kennis van eene zaak te nemen, alvoorens zij eene uitfpraak doen, gefchiedt dit flegts, om aan zich zelfvoldoening te geven- den befchuldigden is het geenzins bekend, of men hem door eene daad van gezagsoefening veroordeeld hebbe, of dat de zaak bewezen zij - of zijne onfchuld erkend zij, of dat men hem genaden verkoos te fchenken. 'Er blijft dus voor den onderdaan noch veiligheid, noch ceni-e gegrond bewust zijn van deze veiligheid over: zij kennen dezelve alleen daar aan, dat zij onbekend en in het duister blijven, volkomen dank weten.

Dan, onder zulk een regerings-vorm, waar het oppergezag zich over vrije lieden uitftrekt, is elke burger van de hoogde waaide voor den Haat; zijne eer, zijn leeven, zijne vrijheid — dit alles bevindt zich onder de algemeene befcherming volkomen in zekerheid. Het belang, het welk de maatfehappij in het terechtftellen van itraffchuldigcn ltelt, heeft geen zodanig overwigt op de rechten van de overige burgeren, dat flegts een eenige der zelve daar aan zonder een behoerelijk onderzoek, of wel op enkele verdenkingen, hoe fterk die dan ook immer wezen mogten, zoude worden opgeofferd. - Letrone. Vu,s fir la jufiue cnmittllt.