Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van EENEN VRIJEN STAAT. 45

dit werkelijk onder Sylla, Ccefar en zijne verdere Opvolgeren plaats greep. Even het zelfde zag men ook gebeuren, toen men het bevel over de legers onafgebroken in handen der zelfde veldheeren liet, gelijk dit dan het geval werd onder Marius, onder Citma, en zelfs onder Pompejus, die zeer wel toonde, de trouwloosheid der twee op een volgende driemanfehappen gcenzins vergeten te hebben, daar de onderfcheiden leden dier even gezegde lighaamen onder de naamen van burgemeesteren, van hooggezaghebberen, of van gemeensliedcn, zich aan alle fpooreloosheden hadden overgegeven, zo dat 'er onder geene volftrekte alleenheerfching ooit afgrijzelijker wanbedrijven konden gepleegd worden.

Dus leert ons ook de gefchiedenis, dat men in het gemeenebest van Florence, ook toen zelfs, wanneer het zijne vrijheid op de volmaaktfte wijze fcheen te genisten, egter nog nimmer in ftaat was, bij het volk eene zekere neiging tot het eenhoofdig bewind te vernietigen: nog geftadig zag men daar het afgrijzelijk ftelfel van een onbeperkt bewind van nieuw ontluiken. Hetzelve nog geftadig te midden van den raad aldaar, of bij het volk heerfclien. Eenige ftoute, onverfchrokken lieden, die aan niets, dan hunne roekelooze ftaatzugt gehoor gaverr, - durfden fteeds alles waagen, ten einde zich eene onafhangelijke magt te vormen, door middel van de gunst des volks. Men ziet hier van de treffendfte blijken in het gedrag van den monnik Savanarola, in dat van Soderino, en de Medicis. En thans heeft dit laatst genoemde geflacht ten laatften dit gewest onder het juk van eene volftrekte alleenheerfching gebragt, daar het den tijtel van hertog aannam.

Wij kunnen geenzins voor ons zeiven ontveinzen, en elk ziet het genoegzaam met ons in, dat het gemeenebest der Verïenigde Nederlanden thans niet

wei-

Sluiten