Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Euangehum. Hoofdjl. XII: i$. 2r

Deeze vreemde verklaaring, dewelke Pareus insgelyks heeft aangenomen, is door Hunnius, in zynen Antipareus alter p. 457 fqq. breedvoerig, en met veel yvers wederlegd; geevende ny inzonderheid, p. 463. zynen Leezeren in bedenkinge, of de Propheet wel van de Ezelinne en haar veulen teifens gewag zoude gemaakt hebben, indien hy, het geen naderhand door Jesus gefchied is, niet in eenen eigenlyken zin hadt willen aanwyzen. En waarlvk dit is een zeer klaar bewys, welks kracht en volkomen gewicht Calovius in zyne Biblia illuftrata by deeze plaatze van Zacharias, gelyk mede myn waarde Amptgenoot, de Heer Oporinus, in zyne Verkiaaringe van Zacharias , bl. v6. toeftemmen. —• Ook is het merkwaardig, dat de oudfte Rabbynen begreepen hebben, dat de woorden van den Propheet, in eenen eigenlyken zin, van de intreede van. den Mesfias op eenen Ezel, moeten verdaan worden: gelyk Calovius en FRiscHMUTH,inzyn Tiviftfcbrift over deeze plaatze, kap. II. §. I, als mede Eisenmenger in het tweede deel van zyn ontdekte Jo.odendom, bl. Ó97» getoond hebben.

Om nu ook op de gedachten van Vitringa te komen, hy delt dezelve, in zynen Commentarius in Je. faiam T. II. p. 667. op de volgende wyze voor: " Mat„ theus paft de woorden van Zacharias op de intree„ de van Jesus in Jerufalem. Dan de woorden van den „ Propheet, dewelke eenen geeftlyken cn verborgen

zin hebben, zouden eene goede betekenis gehad „ hebben, al ware het ook, dat Jesus op deeze wyze „ zyne intreede binnen Jerufalem niet gedaan hadc. „ Dan dewyl Godt wil, dat de voorzeggingen der Pro„ pheeten, ook naar de letter, zullen vervuld wor,, den, zoo heeft zyne Voorzienigheid zorge gedraa„ gen , dat ook dit door Christus gefchiedde , ten „ einde men niet zoude kunnen zeggen, dat 'er iets „ onvervuld gebleevcn was. Wanneer Mattheus dcr„ halvcn fchryft: dit gefebiedde op dat de voorzegging „ van den Propheet vervuld "wierdt, is zyn oogmerk „ te zeggen: op dat ook daar ïn\ ah in een voorbeeld B 3 » «»

Sluiten