is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring over het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Euangehum. Hoofdjl. XIII: 6, 7. 83

kende: Baculus ftat in angulo, ergo cras pluet? ("daar

ftaat een ftok in den hoek, bygevolg zal het

morgen regenen.)

•vers 6. Heer! unit gy my myne voeten wajfchsn? Indien Petrus in onze taaie gefproken hadt, zoude hy gezegd hebben: Heer! ivat wilt gy beginnen? wilt gy niy de voeten wcijjchen? Hy werdt tot deeze uitroeping bewoogen, door de herinnering der hoogheid van hem, die hem zulk eenen flaaffchen dienft wilde bewyzen, en der geringheid en onwaardigheid vau hem zeiven, aain wie'n deeze dienft zoude beweczcn worden.

Indien wy de woorden van den grondtext nauwkeurig befchouwen, ontdekken wy, dat Petrus op de woorden gy en my eenen byzondcren nadruk gelegd heeft. Gï, zegt hy, die gy de Zoon van Godt zyt, wilt gy juy, ecnen'armen Zondaar, en uwen Knecht, dt voeten wajjeben? wie ben iKtoch, en wie zyt gy?

Petrus fchrikte dan, en wel hy fchrikte met recht * ja hy konde niet nalaaten ontroerd te worden, toen jesus na hem toe tradt, om zyne voeten te waffchen» En wie zoude in gelyke omftandigheden zich niet ontfteid hebben? Men "kan hem dus deeze ootmoedige weigering niet euvel duiden: ook nam onze Zaligmaaker dezelve niet ongunftig op, maar antwoordde hem op hec vriendlykfte, dat hy het maar moeft laaten gefchieden, dat hy, Christus, 'er gewichtige redenen toe hadt, die hy hem naderhand zoude ontdekken,

vers 7. Het geen ik doe,- weet gy thans noch niet j maar gy zult het naderhand gewaar worden. Christus nam deeze weigering van Petrus niet kwaalyk, dewyl het Zckerlyk op zich zelf ongevocglyk is, dat een Kneci t ' van zynen Heer üaaffche dienften zoude aanneemen; en dewyl dus deeze weigering van Petrus zeer natuurlyk was. Ik verwonder my niet, wil Christus zeggen, dat gy u de voeten niet van my wiit 'aaten wisfchen. Dit komt u al te vreemd voor, dewyl gy niet Weet, welk oogmerk ik hier by hebbe. Dan ik zal naderhand (vers 12 enz.) u en uwe Medejongercu ontdekF 2 kênj