is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring over het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Euangelium. Hoofdjl. XIII: ,16. $g

ren bevolen , deeze plechtigheid in hunne gemeentens in te voeren.

Bygevolg kan dit het oogmerk van onzen Zaligmaaker ook niet geweeft zyn.

Deeze redekaveling moet men vooraf laaten gaan. Dan eerft kan men de voetwaiïchers (Hoornbeek noemt hen Pudoniptas in zyne Summa Controverfiarum) overtuigen, dat het bovengemelde antwoord voldoende is, te weeten: dat Christus, volgens eene zeer bekende manier van fpreeken, fpeciem pro genere genoemd, dat is, getoond heeft, dat, gelyk zyne liefde iegens zyne Jongeren zoo groot was, dat hy hun zelfs de voeten gewaffchen hadt, alzoo ook allen, die den naam van zyne Jongeren met recht zouden kunnen draagen, zich ónder eikanderen zoo hartlyk behoorden lief te hebben, dat zy gereed en begeerig waren, om eikanderen zelfs de laagfte liefdedienften te bewyzen.

Dat dit het oogmerk van onzen Zaligmaaker was , ziet men ook daaruit, dat Christus niet zege: ik geeve 11 hier mede een gebod , dat gy ook zult doen, bet geen ik thans gedaan hebbe; maar ik beb u hier mede een voorbeeld gegeeven. Ook zegt hy niet: dat gy doen zult, het geen ik gedaan hebbe ; maar gelyk ik gedaan hebbe.

Christus toont hun dan alleenlyk door dit uitneemend voorbeeld van zvne liefde, dat zy onderling, cn alle Chriftenen onder'elkanderen, zich zoo hartlyk behoorden lief te hebben, dat 'er geen dienft zoo vernederend zyn moede, dien zy niet gereed waren, om eikanderen te bewyzen fz).

vers 16. Voorwaar, voorwaar, ik zeg het u: Een Knecht is niet grooter, dan zyn Heer, noch een gezand.

groo-

O) Miflchien ftronkt het noch al zoo wel, met de natuur van den diend, door CHRISTUS hier aan zyne Tongeren beweezen , te zeggen , dat hy hun daar door de nederigheid heeft wilien aanpryzen, en die denkbeelden van meerderheid, van den éénen boven den anderen"„weijneetnen, die wy, uit meer dan één voorbeeld weeten, dat onder hes plaats vonden. Vert.