Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 Verklaaring over Johannes

overkomt, u daaraan niet moogt ergeren. Zich ergeren, is eene uitdrukking, die van ouds af in de Chri'ïtlyke Kerk in gebrmke geweeft is , en die wy daarom mee rede behouden kunnen. Het betekent, zich ergens aan ftooten, waar door men tot ongeloof of tot eenen zondigen wandel verzocht wordt (Q.

Wanneer Christus dan zegt, dat zyne Jongeren zich zouden hebben kunnen ergeren, indien hy hun dit niet voorzegd hadt, geeft hy daarmede te kennen, dat hun geloof zoude hebben beginnen te wankelen. Zy zouden naamlyk gevaar geloopen hebben van te denken : Kan Jesus, onze Heer, de Koning van zyne Kerk, ons dan tegen de Vyanden van zyne leere niet befchermen? Of wil hy hetmiffchien niet doen? Waarom ontwapent hy den Duivel en zyne werktuigen niet, ten einde wy geruft en veilig zyne leere konden voortplanten, en zonder hinderniffe de Menfchen tot het geloof aan hem brengen?

Christus voorzegt hun daarom, dat zy, in hun Apoftelampt, niet minder, dan hy, zouden vervolgd worden, en veele haatlykheden moeten verdraagen , ten einde zy daaruit befluiten mochten, dat dit de wil van Godt was, die dit uit wvzê cn heilige redenen zoude toelaaten. Welke ovcrweeging by hen daar toe zoude dienen, dat hun geloof niet konde verzwakt worden,

(7) Eigenlyk betekent liet woord iets, bet geen iemand in den we» ligt, waartegen hy zich lloot, en waar over hy valt. Het Griekfche woord, <rx»,Sx*e, , komt af van «•*«'£«, , het welk mank gaan betekent. Sommige Spraakkonftcnaaren willen, dat rx,<L,l>*\m eigenlyk een krom ftukie bonts te kennen geeft, het welk den flaa van een' vogelknip tegenhoudt. Dan IIbniiicus Stbpbanhs beweert, dat het woord VKaxSzKlc,™ of trxxtiïaXw by geïnen ongewyden Schryver voorkomt. ——— In de gewyde bladen wordt het woord ergernis gebruikt r. in eenen ruimen zin, voor allen bngéva! of tcgenfpoed, die iemand over. komt, men zie i's. cxix: iC;. i Sam. xxv: 31. 2. in eene meer bepaalde betekeniffe, voor eene gelegenheid, om in het gceftlyke (e vallen, dat is, zonde te doen, cn daar door aan zyn toekomlh'g geluk fchipbreuk te lyden. De orulerfcheiding van deeze laatfte foort van erget'niffe, in gegeere en genome, is te bekend, om 'er hier van te fpreeken. Vekt. .

Sluiten