Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5r4 Verklaaring over Johannes

het welk men ook daar uit kan afneemen, dat hv 'er geen bewys heeft bygevoegd.

V. Dat deeze vuurige kooien, deeze vifch en dit brood, door een wonderwerk van den almachtigen Tesus te deezer plaatze gelegen hebben, kan niet wel in twyfel getrokken worden; ook is het my niet.bekend dat 'er iemand aan getwyfeld heeft. Maar of hv het een en ander uit niets (h) gefchaapen hebbe, dan of het door eenen wenk van zyne almacht van elders hier gebracht zy, is even onnoodig als onmooglyk om te bcïlii en. Het één was voor onzen Zaligmaaker zoo gcmaklyk, als het andere. Wanneer hy gebiedt, Haat het daar. — En vraagt men, waarom Jesus dit wonderwerk gedaan hebbe; het antwoord is niet moevlvk. Zyn oogmerk was naamlyk, met deezen gebraaden "wonder vilch, en met dit wonder-brood, zyne tegenwoordige Jongeren te fpyzen en te verzadigen. Want indien dit zyn oogmerk niet geweeft ware, zoude hy immers dit wonderwerk vruchtloos gedaan hebben. Het is dan zeker, dat hy hun, met zvn brood en zynen vifch eenen maaltyd bereid heeft. En hoe kunnen wy 'er noch aan twyfelen, daar wy uit het dertiende vers zien , dat Jesus dit werklyk gedaan, en deezen zynen Tongeren mets anders, dan zynen vifch, en zyn brood, voorgezet heeft?

Vf. Dan laat ons deezen maaltvd, ter eere van onzen Heere Jesus, van nader by befchouwen. Christus

noo-

(70 Dit is het gevoelen van Grotius en Hammono. » Wie heeft £,"^"!°ND.f,leer.d'dat c,eeze di".^- «it niets gefebaipen zyn ?" vraagt ?,rt ddeD ^(""Pirafit. Dan men zoude met het zelfde

iec! t kunnen vraagen: vne heeft Clericus geleerd, dat deeze dingen wm i . mets Sclchaapen zyn?" Zoude Clericus milfchien niet ge. ft^f iEb& L'1RI"'U? " laat was , om dit te doen? Ten min„ „tm be,;ende ^ocmiaanen , Wolzooen en Schlichting, rZZÏr V ^? ^"'''."-a'meerzy, in hunne Commvntarim over het nu éon^ rA J°*an™> met ,wll!en «hemmen, dat Jesus zich thans

v\ Sfe uitn1£r ^U I2'ZIen» waarom men hier eer aan eene fcheppmge uit niets, dan aan het andere te denken hebbe.

Sluiten