Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22

Verklaaring van de Handelingen

XXI: 23. maakte iemand, die gehangen was, de plaatze, daar hy hing, onrein. Hoe toornig zal deeze Heer van het huis opJüDAs, die zyn.huis thans zoo grpotlyks onteerd hadt, geworden zyn! zal hy niet terftond bevel gegeeven hebben, om dit ichandelyk lichaam uit de eerfte opening op de ftraat neder te werpen? zal het lyk door deezen val niet opengebarften, en het ingewand 'er uit geftort zyn ? Is het niet eene oude gewoonte, die ook noch heden ten dage (in ïbmmige landen) in gebruik is, dat men het lyk van eenen Menfch, die zich in een huis heeft opgehangen, niet voorzichtiglyk de trappen afdraagt, maar uit het eerfte venfter het beste na beneden werpt ? Ten opzichte van het Joodfche land in het byzonder,getuigt Josephus,B. III. van den Jcodfcben Oorlog, kap. VIII. dat men eenen zelfsmoordenaar niet flechts aan dien kant van het huis, daar hy zich verhangen hadt, uitwierp, maar hem ook tot den nacht toe liet liggen, en hem dan begroef, of liever onder de aarde ftopte («).

Men gelieve deeze invulling der omftandigheden, zoo als ik dezelve reeds voor elf jaaren in myn twiftfchrifc, de blxegefi bijlorica Scriptum Sacrce §. XVII. heb voorgefteldVmet aandacht te befchouwen. Ik hoopc, dat men dezelve zeer natuurlyk, en meer dan waar■fchynlyk zal oordeelen. Dit oordeel heeft 'er reeds een geleerd Man,in het vierde deel van deBerlynfcbe Bibliotheek bl. 794. over geveld. "Niemand, zegt hy, heeft „ deeze zaak bevatiyker en duidelyker verklaard, dan „ D. Heoman; wiens verklaanngop éénmaal allezwaa3, iigheden wegneemt."

Eene

(n) De Heer Heuman fchynt deeze plaatze uit zyn geheugen te hebben bygebracht: want vooreerft vindt men dezelve niet kap. VIII. maar kap. XV. en ten tweeden luidt het zeggen van Josephus ook noch eenigszins anders, dan het hier wordt opgegceven. " By ons, zegt hy, heeft men geoor„ deeld, "dat men Menfchen, die zich zelve dooden, tot zon„ ne ondergang toe onbegraaven moet laaten liggen; daar het „ ons anders redelyk dunkt, zelfs onzen vyanden de begra»„ venis toe te ftaan." Vertaamïr.

Sluiten