is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring over het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Apoftelen. Hoofdft. II: 33—-3*. 87

met zekerheid, dat Godt deezen Jefus, dien gy gekruifthebt, toteenen Heer en Chrifcus (Mesfias) gemaafo heeft. Gv looJen, dus fpreekc Petrus ten befluite, kunt daa nu in-geenen deele twyfelen, maar moet met volle overtuiging wertcn , wie Jesus zy, dien gy in uwe blindheid, als eenen valfchcn Mesfias aangemerkt, en met. flechts verwerpen hebt, maar, het geen meer is, ooic door Heidcnfche Gerechtsdienaaren (vers 23) aan het kruis doen hechten, gy weet naamlyk nu da: hy de onperftq Heer, de beloofde Koning ol Mesfias is, aan weiken gy verplicht zyt om te geloovcn, en onderdaanen van zyn ryk te worden.

Dit laatlle voegt Petrus 'er wel niet uitdruklyk by.. Maar hot was ook niet noodzaaklyk. Want die Jesus voor den Mesfias houdt, trekt'er zelf bet noodzaaklyk bi fluit uit, dat hy verplicht is, om hem dc hoog*

fte eere cn alle gehoorzaamheid te bewyzen. —

Hoewei het ook mooglyk zy, dat Petrus deeze vermaaning 'cr op heeft laaten volgen, maar dat Lukas, die de redevoering van Petrus, dewelke waarfchyn]yk veel uitgebreider geweeft is, in een kort begrip voorltelde, het noodloos geoordeeld heeft, 'er dit -uitdruklyk by te voegen.

'Petrus zegt hier wederom, gelyk vers 23. gy hebt hem vekruift. Hy fielt hun hunne zonde in haare rechte grootte voor, daar het anders hadt kunnen gebeuren, dat zy van dezelve, volgens de zedekunde van Pilatus, Joh. XVIII: 31. geen recht denkbeeld gehad hadden. Op dezelfde wyze fprcekt Petrus de Jooden m het volgende Hoofdftuk vers 13. aan: Gy hebt denvorfi des leevens gedood; en kap. V: 30. gy hebt Jefus gedood en aan het 'kruis gehangen. Dus fprak Stephanus ook tot de Jooden , kap. VII: fa. gy zyt de moordenaaren van Jefus. Met hetzelfde recht kan men de geeftlyken, die de vergadering teColtnkz(Conltans) uitmaakten,Moordenaafen van Joh, Husz noemen, fchoon hy met op hun bevel, maar op dat van de waereldïyke overheid verbrand wierd.t,.

8? 4 Het