is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring over het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 Verklaaring van de Handelingen

Het geen wy hier leezen: Godt heeft Jefus tot eenen Heer en Chriftus (dat is, tot Koning) gemaakt, is door de Ariaanen gemisbruikt,dewelken uit dit woord beilooten, dat Christus een a-ó/u««, een «nV^, een Schepfel van Godt is; en om die rede de Godtlykheid van zyne natuure, de Godtheid van zyn weezen loochenden. Welken vlyt en yver de oude Kerkvaderen aangewend hebben, om dit vers tegen de Ariaanen te verdeedigen, kan men in Suicerüs zynen Tbefaurus ëcclefiaflicus, ƒ>. 78} feqq, zien, alwaar de eigene woorden van Chrysostomus , Gregorius van Nyssa en zynen broeder den grooten Basilius , Cyrillus vah Alexandrien, Theodoretus, Athanasiüs en Epiphanius, worden bygebracht.

Dit vers moet met vers 33. verbonden worden, in het welk Petrus zegr, dat Jesus ter rechtehand van Godt verheven i?, door zyne opftandinge en hemelvaart. Hy bedoelt derhal ven hier te zeggen: "Godt heeft Jesus, die door u zoo gering geacht, en tot den dood veroordeeld werdt, nu met de daad tot den hoogden " Heer, en eenen wezenlyken Koning, (want deeze is *' de betekenis van den naam Christus) gemaakt (y);

thans voert hy de regeering over de geheele waereld, " en wel inzonderheid over de Kerk, die naar zynen " naam genoemd is."

Het geen Petrus hier voordek, leert Paulus ons met dezelfde woorden, Phil. II: 8, 9, 10. Dan gelyk Paulus aldaar aan den eerft vernederden, naderhand verhoogden Jesus de Godtlyke natuur toefchrecf, vers 6, zoo kan men ook niet denken, dat Petrus dit heeft willen ontkennen. Dc Ariaanen hebben 'er alleenlyk door verraaden, dat zy de Heilige Schrift niet recht

wiften te verklaaren. Jesus was reeds in deeze

waereld , door eene onbegrypelyke vcrééniging van zy. ne Godtlyke en Menichlyke natuure, de groótlte Heer

en

(y) Zei.tner verklaart het op dezelfde wyze: Godt heeft MM tot eenen, thans werklyk regeerenden Koning gemaakt.