is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring over het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Apoftelen. Hoofdft. XI: i$—28. 44$

beweerd, dat de Chriftenen zelve deeze benaaming hebben uitgevonden. Ja hy kwam zelf s tot het denkbeeld, dat Paulus en Barnabas dezelve by deeze gelegenheid hebben ingevoerd, en beriep zich op het woord XPvfcctTl{'.,y. Dan toen ik hem, in den jaare 1736", in myne Verhandeling, de ortu nominis Cbrtftianorum., die men ook in myne primitice Gottingenfes Academica, p. 134. tot 147 vindt, uit Rom. VII: 3 toonde, dat XP/Herige» niets anders betekent, dan genoemd worden; en hem daarenboven voorftelde, dat zyn gevoelen geenen ftand konde houden, dewyl in dit geheel boek van de Handelingen der Apoftelen door Lukas, noch door Paulus op eenige plaatze, deeze naam gebruikt wordt, nam hy deeze myne befcheide wederlegging met zoo veele vriendlykheid aan, dat hy den tweeden druk van dit zyn boek aan my opdroeg.

Wy moeten noch een enkeld woord, aangaande de fpreekwyze: <rvi*%$-i,tq h rij UxXytrU, zeggen, dewelke vers 26 voorkomt. Dezelve fchynt geen goed griekfeh te zyn. Eigenlyk betekent zy : Paulus en Barnabas •verzamelden zich in de gemeente. Men zie kap. IV: 5. Dan dit kan hier de meening niet zyn. De oude Latynfche Overzetter heeft hec vertaald: converfatifunt in ecclefia; Erasmos — confuetudinem agebant cum ea congregatione; Beza—- conveniebant in ecclefia; Lutherus (tc Mirten Hp itt (gemcine / waar in hem de Fran-

fche Overzetter van Mons gevolgd is. Ik kan my niet' bedwingen, ook deeze fpreekwyze onder die te tellen, dewelke alleen by het gemeen in gebruik waren, en 'er den volgenden zin aan te hechten: zy kwamen vlylig in de vergadering der Gemeente, te weeten, gelylc 'er wordt bygevoegd, om te leeren en te prediken,

vers 27, 28. Te dien tyde kwamen van Jerufalem, ook Propheeten na Antiochien. En één onder hen, met naams Agab, tradt op en gaf, door ingeeving van den (Heiligen) Geefi, tekenen, dat 'er eene groote duurte over de geheele waereld zoude komen; bet welk ook gefchiedde onder den Keizer Claudius. Wy zien hier, dat'er in de Gemeente