is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring over het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Apoftelen. Hoofdft. XI: 20. 30. 417

veri 29, 30. Onder de Jongeren nu befloot een ieder, naar maate van zyn vermogen, iets aan de broederen, die in bet Joodfche land woonden, tot bun onderbond te zenden. En dit deeden zy ook, en zonden bei aan de oudften aldaar door Barnabas en Saulus. Wy merken hier aan, dat deeze Propheet van Jerufalem voorzag, dat in dien tyd voornaamlyk de Chriftlyke Gemeente van die ftad gebrek zoude lyden, en dat hy zig daarom na de volkryke en vermogende ftad Antiochien begaf, om de nieuwe Chriftenen aldaar tot eene milde gift te beweegen.

De Chriftenen te Jerufalem waren gewislyk arm. Op het ontfangen der Geeftlyke Goederen, hadden zy de zorge voor het tydlyke uit het oog verlooren, en hunne mildaadigheid hadt hen ten éénenmaale uitgeput. Dan dewyl hunne goedhartigheid . hunne liefde voor hunne broederen hen arm gemaakt hadt, zorgde Godt nu ook voor hun, en verwekte eenen Propheet onder hen, die verre van hun, voor hun onderhoud moeft zorge draagen. En dit gefchiedde, zoo als Godt gewild hadt. De nieuwe Chriftenen brachten hunne giften by één, en wel tot eene zeer aanzienlyke fomme.

Dit befluite ik, ten deele daar uit, dat twee zulke aanzienlyke gezandten, als Barnabas en Saulos waren, dit geld na Jerufalem moeften brengen, ten deele ook uit het woord EWa-éi<©-«<. Dit woord betekend, wel bemiddeld, en ryk zyn. Men zie Raphelius , in zyne aantekeningen uit Polybius — en Elsner. Wanneer Lukas dan fchryft, dat zy naar hun vermogen mededeelden, geeft hy 'er door te kennen, dat veele Chriftenen van die ftad zeer bemiddeld waren, en 'er dus eene zeer aanzienlyke fomme by één gebracht wierdt.

Aixxovlce en ha*™"» Wordt van hun gebruikt, die aan anderen fpyze geeven. In deeze betekenisfe komt het kap. VI: 2 voor, cn in het Evangelie van Lukas, kap. X: 40. Men zie op beide deeze plaatzen myne aantekening. Hier ter plaatze ftrookc de verklaaring, die Theophylactus aan dit woord geeft, het beft: 'h iw.w* fchryft hy, •¥» n vA x^fdr^f /snjjof »y<« , pe-

cuniarum