Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Apoflelen. Heofdfl. XIII: 12.

27

zenden van Onderdaanen waarnam. De Keizer zoude bed, uit hoofde van dien nieuwen Godtsdienfr., van zyne Landvoogdve ontzet hebben. Maar zonder uiterlvke belydeniïTe een Chriften te zyn, benadeelde by "de Romeinen niemand; gelyk wy Ph,l, IV: 22 onder de Keizerlyke Hofbedienden Chnltenen aantreffen.

Dewyl nu Paulus den Landvoogd niet gedwongen heeft, om zich te laaten doopen , cn zyne aanzienlyke bediening nederttleggen, moeten wy 'er uit befluiten, dat hy dit, in byzondere omftandigheden, nietvolflrckt noodzaaklykheeft geoordeeld, maar, volgens zyne Apoftolifche wysheid begreepen, dat men ten dien opzichte, in zekere gevallen, van de gewoone regel mocht afwykcn. Men zie, tot ophel¬

dering van deeze merkwaardige afwykinge, het geen ik by Ioh. XII: 42 heb aangemerkt, (p)

vers

(p) Ik zie ook noch gecne redenen, om van myn gevoelen aftegaan, het welk ik in eene vry breede aantekening by dat veis heb voorgeile'd. En, byaldien Sr.RGius Paulus, om zyne Landvoogdye te behouden, niet openlyk voor den Godtsdienst van Jesus Christus uitkwam, kan ik niet zien, hoe hy een echt jonger van dien mceftcr konde genaamd worden , die wilde, dat men zelfs zyn leeven niet te dierbaar zoude achten , om , wanneer zulks de bclangens van zynen dienft vorderden, liet 'er gewilligiyk aan opteoffcren. En was Sergius Paulus nu veel duizenden nuttig door het waarneemen van zyne bedieninge, het voorbeeld van zulk een' man, die van een luider en alle 'de voordeden van zynen poft afzag, om belydenis van Jesus Christus te doen, zoude gewislyk niet hebben kunnen na'aaten, veelen tot navolging te verwekken, en hy dus op die wyze niet minder nuttig voor veelen geweeft zyn. Waar by men noch kan voegen, dat, wanneer de duidèlyke letter van Godts woord ons tot eenige zaak verplicht, het ons niet voegt, te onderzoeken, of wy, door aan dezelve niet te gchoorzaamen, aan onze naaften of ons ze'ven ook eenig tydlyk voordeel kunnen aanbrengen. Onze zaak is dan Godc te gehcorzaainen , en het overige aan den wyzerj cn weldaadigcn Albeftierer ovcrtelaatcn. Vertaaler.

Sluiten