Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5,2Q Verklaaring van de Handelingen

ingresfu p. 60 tot 84, by de befchouwing van dit hooger beroep, veele Rechtsgeleerde kundigheden verkwist, dat is, ten ontyde uitgekraamd.

Men kan noch vraagen, of Paülus niet misfchien kwaalyk gedaan heeft, dat hy zich op den Keizer beriep, en zich niet maar liever met geduld aan eenen onrechtvaerdigen dood heeft blootgelteld ? — Deeze vraage wordt geopperd , en teffens beantwoord door

Witsius , in Vita Pauli Sect. X, § 29. Dan hoe

kan men kwaalyk doen, wanneer men zyn leeven, zoo ]ang men immers kan , voor den dienst van Godt, tracht te bewaarcnP Dan zoude het noch heden ten dage voor eenen Christen ongeoorloofd moeten zyn, tegen de onrechtvaerdigheid van anderen , by de Overheid hulpe te zoeken. — Men zie verder, het geen ik by kap. IX: 25 heb aangetekend.

Het woord dhxes; heeft hier eene ongewoone betekenis. De zaak zelve leert ons, dat het zoo veel betekent, als patrasfe aï!-xr,px (kap. XXIV: 120) aan eene,. of aan de misdaad febiddig zyn. Erasmus vertaalt het ook op deeze wyze: fum in noxa^

•vers 12. Toen fprak Festus met zyne Raaien , en gaf daar naa bet volgend antwoord: gy hebt u op den Keizer beroepen, gy zult ook na den Keizer gaan. De Keizerlyke Raaden worden ook by Josephus , B. XIV, kap. 17, w^&'tvxtot genaamd , en Herodianus noemt hen, lib. VI, cap. 1 o-a»/Jjo»« Qasfejfores) *«} c-up/sctlMvs.

Men gaf ook aan de Keizerlyke Stedehouderen in de Wingewesten hunne Raaden. — Dus fchryft Panciroelus, in zynen Comment. ad Notitiam Dignitatum, tap, VIII. omnes Provinciarum Magiftratus mum aut plures Jurisconfultes .fecum ducebant, quorum covfilis fe-. cunttam jus caufas dekniebnnt-, Hi asfeiTores et condliarii vocabantur. (Alie de Overheden van Wingewesten brachten éénen of meer Rechtsgeleerden met zich, dewelken zy raadpleegden, om volgens het reche

- •« «te

Sluiten