is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring over het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ULomeinJcbe Crijlenm. Hoofdft. XII: U 45*

heilig, en Gode voelhebaaglyk Offer (hem) aanbiedt, dat> gy hem, zeg ik, eenen redelyken Godtsdienst bewy&em moogt. Dewyl men dit Hoodftuk voor het vervolg van deezen Brief gehouden heeft, heeft men deszelfs verband met het voorgaande Kapittel moeten zoeken. Het viel moeylyk, het zelve te vinden. De één ftelde zich daarom den famenhang dus, de ander zoo voor.

Anderen, ziende, dat geen van deeze gevoelens eenige waarfchynlykheid hadt, maar dat alles even gedwongen was, maakten 'er zich kort af, zeggende dat de algemeene famenhang van dit Kapittel met het voorgaande deeze was. dat de Apostel, naa in de voorgaande Hoofdftukken van waarheden, het Geloof betreffende, gefproken te hebben, thans leevensregelen voorfchryft.

Lutherüs konde ook geenen famenhang met het voorgaande Kapittel vinden; derhalven merkte hy het woord oSi als een overtollig byvoegfel aan, gelyk dit in de Griekfche taaie niet ongewoonis, endrukttehetinzyn© vertaalinge in het geheel niet uit.

Ook ik hebbe lange na den famenhang "gezocht, zon-l der dien te kunnen vinden; en met dat algemeen ver», band, het welk fommigen aanneemen, kan ik, zoo mirt als Lutherüs , te vrede zyn: dit heeft my eindelyk op de gedachten doen vallen, dat dit twaalfde en dé volgende Hoofdftukken als eenen nieuwen Brief moeten aangemerkt worden. In dit vermoeden vondc ik my bevestigd , dewyl Kap. XI. met Amen beflooten wordt. Een woord, waar mede Paulus alle zyne Brieven eindigt. En zoo wordt dan ook deeze tweede Brief aan de Romeinfche Christenen, kap. XV: 33 met het woord Amen beflooten ; moetende men Kap. XVI buiten twyfel als een Nafchrift (postfcriptun) aanzien, het welk hy' wederom, vers 24, met Amen eindigt; waar op zyne eigenhandige Ondertek ening (want hy hadt den geheelen Brief aan zekeren Tertius voorgezegd) volgt, en eindelyk wederom Amen het flot uitmaakt.

F f a Wat