is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring over het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45* Verklaaring van den Brief aan'de

Wat Paolus bewoogen hebbe, om by zynen eerften Brief deezen tweeden noch te voegen, heb ik ia myue Voorrede, bladz. 2, met zoo veel waarfchynlykheid getoond , dat ik het genoegzaam als beweezen moge aanmerken.

Men ziet naamlyk uit Kap. XVI": r, dat Fhoebe de beide Brieven, door Paulus te Corinthe aan de Romeinfche Christenen gefchreeven, van daar heeft mede genomen, en te Rome gebracht. Hoe gemaklyk konde het du gebeuren, dat zy, tegen haar oogmerk, om de ééne of andere rede, haare reize derwaarts eenige da. gen hadt moeten uuftellen, en dat 'er in dien tuslchentyd Brieven van Rome gekomen waren, uit dewelke bleek, dat den Christenen te Rome insgelyks bet gehoven gemaklyker viel, dan bet doen. dat is, dat zy, hoe zeer zy ook de Gcdtlykheid van de Christlyke leere erkenden, en by hunne belydenisfe ftandvastig volhardden, echter veelen onder hen het daadlyk Christendom, niet met genoegzaamen yver uitoefenden, en telkens wederom tot hunne oude leevenswyze vervielen.

En wat konde dit anders, dan Paulus beweegen, om aan Phoebe nog eenen Brief mede te geeven, ten einde daar in den Romeinfche Christenen tot afftand van die ondeugden, die nog by hen gevonden werden, en tot eene yverige betrachting van die deugden , welker beoefening voor hun, inzonderheid in die dagen, ten

hoogften noodzaaklyk was, te vermaanen. Zo

men in myne Voorreede de korte fchetfe van den inhoud van het twaalfde en de drie volgende Hoofdftukken gelieft in te zien, zal men duidelyk bemerken, dat Paulus in dezelve op zekere byzondere gebreken van de Romeinfche Christenen , en derzelver byzoodere omftandigheden, gedoeld heeft.

Hoofdftuk3 * °VCr K>tde verk!aarinS van ons twaa!fde

Phoe-.