Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$ia Verklaaring van den Brief aan dé

ten reeds veele leevensbefchryvingen van Tesüs in de handen der Christenen.

Alles nu, <wat in de Schrift ftaat. is ons, dat is, alJen Christenen, tot leeiing en onderrichting gefchreeven Dit alles is betreklyk op alle regelen van ons leeven ' en alle Godtvruchtige voorbeelden, ons daar in opgetekend. Dan hier doelt de Apostel inzonderheid op de voorbeelden van lydzaamheid , onder welke dat van Christus het voornaamfte is; gelyk ons dit daarom ook i,Petr. I: ir, en II: 21, 22, 23, en Jac. V- 10 j 1, wordt voorgefteld,

Deeze leevensregelen , en deeze voorbeelden van lydzaamheid zyn ten onzen beste in de H. Schrift opge. tekend, op dat wy door de lydzaamheid en de vertroofiin. gen hoope zullen hebben, dat is, teneinde wy door zulke voorbeelden van lydzaamheid tot navolging in dezelve bewoogen worden, en ons ook by alle wederwaardigheden met de zekere hoope kunnen troosten, dat wy insgelyks van alle onheilen zullen verlost worden en eens tot het genot der eeuwige gelukzaligheid geraa-

*eD- Wolf heeft de averechtfe verkIaaringeD ,

door twee Geleerden aan de laacfte woorden gegeeven. aangetekend, • M}

vers 5 j 6", 7. Maar de Godt der lydfaamheid en des troostsgeeve u, dat gy éénsgezind onder eikanderen zyt „ naar hetvoorfrbrifs van Jefus Christus, op datgy ééndrnchtiglyk , met ééne mond, Godt en den Vader van onzen Heere , Jefus Christus, pryst. Daarom neemt, de één den anderen, liefderyk aan, gelyk Christus ons ook heeh aangenoomen ter eere van Godt. Paulus befluit zvne tweede vermaaning mer eenen wenfeb, waar in teffens de -'erde rede lipt opgeflooten, die de Geloovigen uit de Heidei en beweegen moest, om met de dwaalinge der bekeerde Jooden medelyden te hebben.

Hy noemt Godt den Godt der lydzaamheid en des troosts.

dei

Sluiten