Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Romeinjche Christenen. Hoofdft. XV: J—7. 5**

dewyl van hem, gelyk alle andere gaaven, zoo ook die van lydzaamheid en alle vertroostingen, komen. Op die wyze wordt ook Jes. XI: 2 de H. Geest de Geest der wysheid en des verftands, de Geest des raads en der flerkte, de Geest der kennisje en der vreeze des Heeren gepaamq. In dien zin noemt onze Apostel; Phie. IV: 9 en iThess. V: 23, Godt den Godt des Vreedes.

Deeze Godt —— vaart hy voort —- geeve u , dat gy naar bet voorfcbrift van Jefus Christus, eensgezind jegens eikanderen zyn moogt. Dat door ri *vrl niet de overéénftemmingin alle begrippen en leerftellin. gen, maar éénigheid ook met hun, die dwaalen, moet verdaan worden, heb ik by kap. XII: 16 reeds aangemerkt,

k«t* betekent ook 1 Petr. li 15 : mar bet voorfcbrift. %*t* rit Kct*ten*t* vf**s > naar bet voorfcbrift van bem, die u gei oefen beeft, en heilig is enz. Men zoude het hier ook kunnen vertaaien: volgens bet voorbeeld van Christus, dewyl hy het ons niet alleenlyk bevolen, maar ons ook op die wyze met zyn eige voorbeeld voorgegaan is. — Dat ook andere Griekfche Schryveren het woord **rü op die wyze gebruiken , toont PvApiieliüs in zyne aantekeninge uit Herodotus.

Op deeze wyze —— dus befluit hy zult gy, hoe

zeer gy ook in uwe andere gevoelens moogt verfchillen , daar in echter het ééns zyn, dat gy Godt met één bart en als uit éénen mond eert en pryst, en ook daar in Christus navolgt, dat gy eikanderen aanneemt, gelyk by u beeft aangenomen. Het geen, zoo wel over dit aanneemen van ons door Christus , als ook over ons aanneemen van onze zwakke Broederen, zoude dienen gezegd te worden heb ik by kap. XIV: 1, 3 reeds aangemerkt,

Wanneer de Apostel 'er byvoegt iU Sé£*, &uC ter eere Godts, kan men met recht vraagen, of deeze woorden by a-^oo-Aos^ &:at&t, of by «Tfoo-iA« (itTo, behooren gevoegd te worden. Voor het eerde zya Chrysostomus & k 5 en,

Sluiten