Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$22 Verklaaring van den Brief aan de

en Theophylactus , gelyk mede Erasmus en Hammond , die dus achter het woord «>«s een comma plaatzen. Jk twyfele niet, of dit zy de waare meeming van Paulus ; en hy oedoele dus hier, de vermaaning van het voorgaande vers te herhaalen , dat zy Godt gemeenfchaplyk moesten eeren en pryzen, rit

Qttu

vers 8, Q, io, ir, 12. «Maar ik zegge, dat Jefus Christus een dienaar der Befnydinge (der Jooden) geworden is, om de waarachtigheid van Godt te toonen, en de beloften der Vaderen gedaan, te vervullen: maar ook op dat de Heidenen Godt pryzen wegens zyne barmhartigheid, gelyk gefchreeven ftaat: " daarom wil ik u pryzen onder „ de Heidenen , en tot eere van uwen naame zingen '\ En anderwerf ftaat in de Schrift: verheugt u gy Hei3, denen met zyn Volk ". En noch ééns: " Uooft den „ Heere alle Heidenen, en pryst bem, alle Volkeren ". £n wederom zegt Jefaias: ' daar zal zyn de wortel van „ Jesfae, enhy, die opftaat, om over de Heidenen te heer,, fcben, en op hem zuilen de Heidenen hunne hoop ftelItn". Naadat de Apostel nu zyne vermaaning aan de bekeerde Heidenen, om met de Christenen uit de Jooden in Broederlyke éénigheid te leeven , beflooten heeft, voegt hy 'er noch iets by, te weeten, dat Christus wel niet minder de Heiland der Heidenen, dan der Jooden is, maar evenwel dat Godt den Heidenen niet, gelyk de Jooden, de komst van Christus heeft laaten voorfpelien. Door deeze voorftelling tracht hy de bekeerde Heidenen te doen begrypen , dat het hun te minder vryftondt, hunne Broederen uit de Jooden te verachten , dewyl deeze de eerften geweest waren , aan welke Godt zyne genade betoond hadc.

Maar ik zegge zegt hy; dat is, noch ééne by-

zonderheid moet ik u zeggen, die gy wel ter harte behoort te neemen. *f*g is hier wederom niets meer dan een koppelwoord, her welk coont, dat het geen hier volgt met het voorgaande in verband ftaat»

'PM

Sluiten