is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring over het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de Corintben. Hoofdjl. II: 13----16. 8£

tvyxghiif betekent, gelyk in den Griekfchen Bybel (i>) , interpretari, verklaaren, uitleggen. De meening van den Apostel komt dan hier op uit: wy <ipcs:e<en leeren vnvp<».n*.»t geesttyke dingen, die ons (vert. 12) de Heilige Geest heeft ingegeeven; en verklaaren ze t<*«s, aan Gegsttyké Menfcben , dat is, aan zul ken, die den Heiligen Geest ontfangen hebben , of, gelyk Zeltner het verklaart, die zich door Godts Geest laaten verlichten. Ik vertaale het dan nu: wy prediken

aan geestlyke Menfcben geestlyle dingen. Want 1

vaart hy vers 14 voort andere Menfchen verflaag

bet niet, en neemen het niet aan. Vatablus , Beza ,

Zegerus, en Grotius hebben het woord rvyn^^<>mt interpretantes, door docentes verklaard; en dit voegtock Zeerwel. Ik heb het daarom niet kwadvk vertaald: wy prediken. Leeren en prediken zyn dikwds woorden van dezelfde betekenisfe.

Door -^v^iKct *>9-e»™ verftaan d e mee-te Uitleggeren , te recht, eén vleefcblyz Menfcb. Want hy wordt te^en den gee.tiyken Menfca, dat is. dien de Heilige Geest verlicht heeft, overgeftéld. Dus verklaaren dit woord Chrysostomus , Lutherus (in de kanttekening), Beza, Seb. Schmidt, '(in zvn Collegium B bl.cum po ierius, p. 107, § 7, en 8) Calixtus, Heinsius, Clericus, Lange, Schoettgen, Bengel, gelyk mede Mosheim, in het etrfte deel van zyne Zeatkunde, bl. 113. Dus verftondt Tertullïanus het ook, toen hy allen, die gee^e Montai.hlen waren , pfyebicos, dat is, vleefchlykgezinde en ongeestig ke Menfchen noemde,

By onze plaatze merk ik noch aan , dat Paulus inzonderheid de onbekeerden van zynen tyd , zoo wel Jooden als Heidenen, door dit woord vtrftaat. Dit blykt uit vers 6 en 8, Grotius , die een onde fcheid tusfehen ^'««s en <r*e*"c'« maakt, wordt te

'recht door Calovius wederlegd. Wolf brengt nog eenige andere verkeerde verklaaringen van andere ge-

leer-

(v) Gen. XL: 8, 16, 22, en XLI: 12, 13, 15. E)AS.V: ja, 16, en op andere plaatzen meev.

F 5