is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring over het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liö VerU&aring van den eerjlen Bfief

ignis fupremum obtinetin examinando locum; ita judicium divinum cuntlas operis conditiones quanlumcunque minimas , fcrutatur, librat, ac difcutit.

Estius fchryft op deeze wyze: maximeprobabileest, bunc esfe fenfurn: tiottor ille, quiligna, ftsnum&ftipU' las fuper adificaverit fundamento, Cbristo, deirimentum operis fui patietur ab igne, ipfe tarnen non peribit cum cpere fuo , quia fundamentum in doclrina fua retinuit , fed falutem confequetur; fic tarnen, at non nifiper ignem, quo urendus, purgandusque fit, ad falutem pervenict.

Zelf Bellarmyn ftelt een gevoelen voor, van het welk hy, Hb. I. de Purgator. cap. I, p. aj. (van de uitgaave in 8 vo) fchryft: hanc omnibus ante ponimus, (aan ■dit gevoelen geeven wy den voorrang boven alle andeien). Naar zyn oordeel fpreekt Paulus hiervan Leeraaren, die, wanneer zy op den rechten grond bouwen, maar nutlooze, hoewel geene ketterfche leerftellingen , in hun onderwys mengen, quafi per ignem (als door het vuur) zalig werden. En pag. 30 ftelt hy noch een gevoelen voor, van het welk hy zegt: Hascfententia est verisfima (dit gevoelen is het allergegrondst.) "

De Apostel —— vaart hy voort ■ fpreekt van het

.„ ftreng oordeel van Godt, het welk geen vuur van ,, zuiveringe , maar van beproevinge is. Want dit a, vuur beproeft ook die, dewelken op goud en zilver ,,, gebouwd hebben. " Hier op komt hy op het vaagvuur der Roomfche Kerke, en brengt zyne bewyzen voor, om te ftaaven, dat 'er zulk een vuur is; maar <Jie den naam van bewyzen niet kunnen draagen.

Ik moet 'er noch ééne aanmerking byvoegen : de Protestanten moogen de leere van het vaagvuur zoo lange en zoo nadruklyk beftryden, als zy willen, de Papisten zullen dezelve evenwel niet laaten vaaren. Purgatorium-— fchryft Chemnitius, in zyn Exam, Conc. Trid, P. HL L. UI. Se£t. III, cap. i. §. 12, esp mater, fons c? origo omnium impofturarum totius Papatus (het vaagvuur is de moeder, bron, en oorfprong van alle bedriegerye in het geheele Pausdom.) Ook kunnen zy het vaagvuur niet misfen, dewyl zoo veele duizenden Priesteren van honger zouden moeten fterven,