is toegevoegd aan je favorieten.

Verklaaring over het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de Corintben. Hoofdjl. IV: 18—2r. 17a

fpreekt, daar hy 'er by voege: gelyk ik naamlyk op alle plaatzen leere. Dac de Latynen , zoo wel als de Grieken, hec woord naamlyk altoos uiclaaten, heb ik reeds dikwils aangemerkt. Dac è&« hier de leere becekent, heefc Beza mede begreepen. Aretius daarentegen, Hunnius en Mosheim uwaalen , zoo wel als deSchryvers der verklaaringe in den Weimarfchen en Tubingfche Bybel, dewelken hec van de leere van Paulus, en van zyn heilig leeven te gelyk verftaan. Daar is wel niec aan te twyfelen, of Timotheus zal de Corinthers vermaand hebben, om niet maar alleen by de leere van Paulus te blyven, maar ook hem in heiligheid van wandel na te volgen. Dan, dat «'^5 hier alleen de leere betekent, heeft, gelyk wy reeds gezien hebben, Paulus zelf getoond.

'a< M pov di tt Xjjrw vertaale ik : myne leere, die de leere van Christus is, Deeze vertaaling komt met heroogmerk van den Aposteh overéén. Vatablus verklaart het mede niet kwaalyk: juxta Cbristi doclrinam. En zoo vat Zeltner het ook op: myne leere , die op bet woord van Christus gegrond is. Maar Mosheim heefc hec bl. 258, niec gecroffen, daar hy meent, dac in deeze woorden genoegfaam hec zelfde opgeflooten ligt, het geen de Apostel kap. XI: 1 fchryft: zyt myne navolgers, gelyk ik van Christus.

AtVerKa betekent, naar myn oordeel, ik ben gewoon te leeren. Deeze vertaaling wordt niet flechts door de zaak zelve gewettigd; maarwy vinden ook by Glassius, p. 768, eene regel, die hy door verfcheidene voorbeelden heeft opgehelderd ; FACERE inter dum exponendum est per FACERE SOLERE , (doen moec fomtyds verklaard worden, door gewoon zyn te doen.)

vers 18, 19, 20, 21. Sommige blaazen zich op, in, de verbeeldinge , dat ik. niet tot u zal komen. Maar ik zal haast tot u komen, zo de Heer wil; zullende ik dan; niet op hel fpreeken der opgeblaazenen, maar op de kracht, ■zien. Want Godts Ryk beflaat niet.in woorden, maar in ha.ht. Wat begeert gy nu? Zal ik met de roede by u .komen, of in lief de en met zachtmoedigheid. 'Etpt/ruiïvru», M 2 va»