is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring over het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

204 Verklaaring van den eerjlen Brief

Hemming is van oordeel, dat Paolus niec van de Corinthers van zynen tyd fpreekt, maar van waare Christenen. Op deezen grondflag verklaart hy het dus: Novam masfam vocat renatos in Cbristo Jefu, cujus Janguine purgati in Dei conj'peSlu apparent x&poi, id ejt, fermenti expertes, boe ejt, puri & fine fajiu in doStrina, £? fine profanitate fcf bypotrifi in moribus.

Seb. Schmidt, in zyne Parapbrafis: ficut eftis infermemati in Curifto, quia vejlra jujlitia eft,

Lange: " gy zyt der genade in Christus deelachtig „ geworden, tot een nieuw leeven wedergebooren, en tot een heilig eigendom van Godt aangenomen. "

Schoettgen: filicet «»t£5 : quemadw.od.um comparali eftis, Ji nullo fermento infeSti eftis. — Bengel: Estis infermentati ex converfione, cap. VI, ii.

Zeltner , in de tweede Uitgaave van den Altorffchen Bybel: " gelyk gy ongezuurd zyt, dat is, gelyk gy, in „ het lichaamlyke geen gezuurd brood kunt lyden. — ,, Pratjen heeft het, in de Hamburgfcbe vrye beoor,, deelingen, van 1747» bl. 137 dus verklaard: '.' gelyk u door my geen zuurdeeg (der leere) is bygebracht. De Heer Polman wederleide aldaar , bl. 183 enz. deeze verklaaring: tegen wien hy zich echter bl. 209 enz. verdedigde , en zyne verklaaring poogde te handhaaven.

Mosheim verklaart het, bl. 285 enz. op deeze wy. ze: " gy moet daarom geen zuurdeeg onder u verdraagen', dewyl gy ongezuurd zyt. De nadruk van deeze " rede'ligt in de fpreekwyze, ongezuurd zyn. De Uitleggeren denken gemeenlyk, dat dezelve zoo veel " betekent, als zonder groote gebreken en ondeugden zvn. En zy hebben het, by deeze verklaaringe, niet geheel en al mis. Dan men kan evenwel de S* woorden van den Apostel zoo niet opvatten, als of hy hadt willen zeggen: gy Corinthers hebt in hec ' geheel geene zonde en gebreken aan u. Hoe zoude " dit by de vermaaning of beitraffing van den Apos" tel voegen ? Zy , die deeze zwaarigheid bemerkc " hebben, hebben het vertaald; gy moet ongezuurd zyn. " Men kan het oogmerk van den Apostel nader komen, ** „ wan-