is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring over het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de Corintben, Hoofdfl. VI: ir. 233

zaak te kennen geeven.) Beza vertaalt het ook niet goed: fif ZiiBt ératu unusquisque (en dit was een iege. lyk onder u.) Echter verklaart hy hec zoo , dac 'er een goede zin uit voorkoine: " gy zyt wel niec alien „ aan alie deeze ondeugden fchuldig geweest, maar

daar is niemand onder u, die zien niec aan de óéne ,, of andere van deeze ondeugden fchuldig gemaakt

heefc."

Door de woorden : gy zyt af genaasfeben , verftaan Grotius, Calovius, Lange en Wolf te recht, den Heiligen Doop. Hunnius verklaart hec op deeze wyze: abluti estis , Jcilicet preiiofo fanguine agni immaculati Cbristi. Sanctificati estis renovatione Spiritus Santti, qui tor da vestra a Jtudio peccatorum ad fiudium Sanclimonice traduxit, Juftificati estis, idest, remisfionem peccatorum confecuti estis (" gy zyt afgewasfehen te wee-

3, ten , door het kostlyk bloed van het onbevlekte „ lam , Christus. Gy zyt geheiligd ——. door de „ vernieuwing van den Heiligen Geest, die uwe harten van den dienst der zonden tot dien der Heilig. „ maakinge heefc overgebracht. Gy zyt gérechtvaer-

digd geworden dat is, gy hebt de vergiffenis

„ der zonden ontfangen."

Beter wordt het in den Weimarfchen Bybel verklaard: " gy zyt afgewasfehen door den Heiligen Doop" gy *yl geheiligd door de toerekening van zyne Hei'. „ ligheid ; gy zyt rechtvaerdig geworden door de ver„ diensten van Christus, die gy met een oprecht geloof hebt aangenomen." D". Icken heeft deeze woorden ook goed verklaard in zyne zevende DisP Exeget. § 7, p. 90 fq. J' Bengel geeft twee verfchillende verklaaringen van deeze woorden , maar die beiden verkeerd zyn. Ey zyne Overzetting van het Nieuwe Testament verklaart hy het op deeze wyze: " gyzyt afgewasfehen van uwe „ onzuiverheid. Gy zyt geheiligd coc Gods eigendom; „ gy zyt rechtvaerdig gemaakt, ook jegens üwe naas. » ten." In zynen Gnomon legt hy hec dus uit: " Ab„ luti esti a fornicatione " rj? peccatis impuritati:, circa vos tpfos, " idololalrice " c? impittatis, contra Deum, " P 5 „ in-