Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G4o Verklaaring van den eerflen Brief

halvn echte liedeD het eens wierden, om zich van elkanderen te onthouden, en zich onderling met Godtvruchtige gedachten en woorden te ftichten, moesten zv dit voor eenen korten tyd doen, en naderhand hunne echrgemeenfchap wederom voortzetten. In den Weimarfchen Bybel worde 'er een gepast voorbeeld van bygebracht; te weeten, dat dit gevoeglyk tegen eenen Dank- Vast- en Bededag kan plaats vinden.

n«a<» iit t« 'ior' <rv>iex>&'* komt naderhand wederom by elkandenn. Te wecten Man of Vrouw kunnen nocb. moogen eikanderen den Huwelyks plicht ten éénenmaale weigeren. Fesseliüs verklaart het ooWde congresfu conjugali, in zyne Adverf. lib. II, cap. 16, § 7.

TivmtKf4« heeft Lutherus zeer onduidelyk vertaald- de onkuifebbeid. Ik vertaale het: onvermogen om zicb te onthouden. En dit is. ook de meening van Paotus De eene echtgenoot, zegthy, moet den anderen'den huwelyks plicht niet lange weigeren, ten einde dien, door al te lange onthouding, in geen gevaar te ftellen, van hoerery of overfpel te bedryven. De Satan neemt zulke gelegenheden gaarne waar, om de .Menfchen in zonden te ftorten. . .

Wanneer AoGUaTiNUS, in zyn Enchmd. cap.jS, uit deeze plaatze wil bewyzen: quod peccatum fit , con~ fuefcere cum.conjuge carnulis voluptatis cauja, begaat hy eenen grooten misfiag. Het is natuurlyk aan deeze daadeioen, dat zy wellust veroorzaakt, en zónder wellust kan geene vleefchlyke gemeenfehap , het zy in, of buiten den echt, plaats vinden. Godt zclr heefc dit zoo gefchikt, en het is dus van hem afkomstig.

vers 6. Maar dit zeg ik uit toelaotinge 5> en niet by^ «me van een Gebod. Tw° h ««»•<* , èv **r'

irnaynu Erasmus: dico meam fententium, non autem ■brctcipio, ik zeg niet, dat Christus dit bevoolen heefc, maar het is myn gevoelen. lmusfchen is hec de Heilige Geesc. die door my fpreekt; en het is dus waar, het geen ik zegge. —— Ik heb den Geest van Godt,

fchryft hy vers 40,

3 3 vers

Sluiten