is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring over het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de Corinthen. Hoofdjï. XIV: io— T.2.. 449

Zyne meening is naamlylc, te zeggen: " wanneer ik „ eene taaie niet verfta, zal ik hem, die ze fpreekt, voor eenen Barbaar houden; en wanneer ik eene „ taaie fprecke, die een ander niet verftaat, zal hy my voor eenen Barbaar houden» " Wanneer ik de betekenis (r,'« 0'wet fit ») der taaie niet verftn. Dat ^'»««<5 fignificatio voois, de betekenis van een woord, te kennen geeft, erkennen insgelyks Grotius , Estius , Wolk , en Schwarz , in zyn Lexicon N. T. p. 382.

Hy, die dezelve fpreekt, zal my vooreenen Barbaar houden, tripa? r» >m\^,s fiKep*eC(, Barbarus bis ego fum, fchryft Ovidios, Trifi. V, n, 37, quia non intelligor utli, dewyl niemand myn verftaat.

Een Barbaar wordt hy genaamd, wiens taaie men niet verftaat (Y). Bengel maakt 'er een nieuw woord van, en noemt eenen zoodanigen: landvreemd. Ik heb het beter geoordeeld, daar het woord Barbaar niet onbekend is, by het zelve te blyven, gelyk men het ook in den Hollandfchen, Engelfchen en Franfchea Bybel , en in de overzetting van Mons , gehouden heeft. Die lust heeft, om over hec woord Barbaar , en Barbaarfcbheid, en over de onderfcheidene foorten van dezelven, eene breedvoerige verhandeling te leezen, kan ze in myne AEia Philofopborum, 2'. 27. peg. 204 ^53 vinden.

Lt>

(n) Het is bekend, dat by de Grieken, en naderhand ook by de Latynen een Barbaar oorfpronglyk iemand hetekent, die hunne (de Griekfche of Latynfche) taaie niet verftaat ■ en dat het van daar dikwils in de algemeene betekenisfe van eenen vreemdeling genomen wordt. Dan behalven deezen heeft het woord Ba^«?0? fomtyds ook noch eenen anderen zin, die hier misfehien niet kwaalyk ftrooken zoude; te weeten het wordt wel eens gebruikt in de betekenisfe van eenen dwaas} men zie Aristoi>hanes , in Nubibus, I, 6. Ingevolge daar van, zoude de Apostel willen zeggen: " wanneer ik eend „ taaie fprecke, die een ander niet verftaat, zal hy my voor „ eenen dwaas houden enz. " Vertaaler.

VUL Deel. F f