Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

520

Verklaaring van den eèrflen Brief

en de Franfche vertaaler te Mons het: contra Deum. En zoo is het ook in den Engelfchen en Weimarfchen Bybel uitgedrukt: tegen Godt.

Ik houde het in dit opzicht met Lange , die van oordeel is, dat x»t«' hier van en ook tegen kan betekenen. Gerdesios ftelt in zyn vierde Twistfchrift, § XVI, pag. 19 eene andere verklaaring van dit woord xnTct voor. Hy is van begrip, dat hier iets is uitge. laaten, en dat men behoort te vertaaien : Secundunt jusfum Dei. Dan 'er zal niet ligt iemand gevonden worden , die hem zyne toettemming zal willen geeven.

By aldien anders de dooden niet opgewekt kunnen voorden: want zy zeiden, dat de Opftanding der dooden eene onmooglyke zaak was. Men kan het ook gevoeglyk vertaaien: zo zy niet zullen opgewekt worden, "zuig vertaalt de oude Latynfche Overzetter: fi : Erasmus en Beza: fi videlicet; Lange en anderen: in zoo verre; Lutherus: fmtcmajil. Het laatste is niet kwaad, wanc ten tyde van Lutherus betekende dit woord zoo veel, als wanneer. Hixgoi vertaalt Schwarz in zyn Boek de Soloeeismis, cap. X, § 28, pag. 70: cadavera. Hy brengt eene plaatze uit Josephus , Antiq. Jud. hb. XIy, cap. 7, §4, pag. 695 by, alwaar deeze fchryft: <> »s«fos «'«*-« ï«an, zyn lyk oïdoode lichaam lag. Dan zyne Overzetting is zeer verkeerd ; want Paulus fchryft immers niet: n nxg£tü.urai, maar ytxgi), mortui.

De laatste woorden van vers 15: «e« «»'* iyii^t-m), worden, volgens het getuigenis van I«ido. rus Clarius in zyne aantekening op dit vers, in fommige oude Handfchriften niet gevonden. Millius brengt, buiten die van Clarius, flechts ééne by, en denkt nogthans, Proleg. § 031, dat het woorden van eene vreemde hand zyn. Wetstein brengt nog twee andere Handfchriften, gelyk mede de Syrifche Overzetting, by. Dan, dewyl deeze woorden in de meeste Handfchriften, en ook ingenoegfaamalle Overzettingen, zelfs de gemeene Latynfche niet uitgeflooten gevonden worden, zyn Wolf en Bengel, te

recht»

Sluiten