Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

522 Verilaaring van den eerflen Brief

den Apostel. Cbristiance grates —— fchryft hy —

tibi funto conjecratce.

Dit ot:df ugend Menfeh verriedt hier door meer dan genoeg, van welken Geest hy een kind was. Dan hy ontdekte zyne Godtloosheid nog meer en meer, toen hy te Jena in gezelfchappen zonder fchroom allerleie redeneeringen tegen de verborgenheden van den Christlyken Godtsdienst dcedt hooren. Hy werdt hierom in het taner (Studenten gevangenis) gezet; waar uit hy echter, huiten twyfel, dewyl hy beloofd hadt, zich van zulke gefprekken te zullen onthouden , binnen korten tyd wederom ontflaagen werdt. Hy bleef nu in Jena en werdt Leeraar in de Rechten, waar op hy die Stad verliec, en een maandlyks blad uitgaf (j), waar in hy op zulke eene wyze over de H. Schrift fprak, dat veelen hem voor eenen Naturalist, ja zelfs fommigen voor eenen Atbeist, hielden. Van dit gevoelen was ook de Kerkenraad te Gotha. Toen hy nu eens in dit Vorstendom kwam, werdt hy vast gehouden , en na Gotha gebracht. Men nam het bericht van twee Godfgeleerde Faciliteiten, te Leipfig en te Akorf, in; en deeze waren van oordeel, dat, hoe zeer men hem noch niet voor eenen Ougodist konde houden, zyne Maandfch.iften evenwel ten hoogsten ergerlyk waren, en men de verdere Uitgaave van dezelve ten ftrengften behoorde te verbieden. Naa verloop van zes maanden g raakte hy wederom in vryheid, naa dat hy onder eede beloofd hadt, zich voortaan aan foortgelyk gefchrift niet wederom te zullen fchuldig maaken. Hy begaf zich daar op na Erfort, en ging in den jaare r -06 tot de Roomfche Kerk over. Hv gnf hier Rechtsgeleerde lesfen , en werdt in den jaare 1711 buitengewoon, en in 1715 gewoon Hoogleeraar in de Rechten Naa dat hy de Dochter van zekeren Roomfchgezinden Burgemeester getrouwd hadt, kwam hy ze lf ook in de regeering, en werdt in T713 vcor de eerste, en in /716 voor de tweedemaal Burgeneer-ter. Hy ffierf in den jaare 1727 in het 53 jaar van zynen ouderdom.

Dit

(y) Be vyf Maanden genaamd. Vertaaler.

Sluiten