Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

524

Verklaaring van den eerflen Brief

„ nomen , voor zoo verre hy den borg ontfiaagen „ heeft; om welke rede ook deeze zyne opwekking „ doorgaans den Vader, als den Rechter, worde toegefebreeven." Mosheim verklaart het ook zoo, bl. 943-

En bygevolg- zyn zy ook , die in Christus ontjlaapen zyn, venoore'n. Dit vloeyt uit het voorgaande. Want by aldien zy, die in de dagen van het Oude Testament, en ook in die van het Nieuwe, voor de Op. ftandinge van Christus , in hec geloof aan hem en op zyne verdienste geftorven zyn, de vergiffenis van hunne zonden niet verkreegen, hebben, en dus nog zondaaren en onder Godts toorn zyn, zoo hebben zy zich immers in hunne hoop bedroogen , en bevinden zich in de plaatze der verdoemenisfe. — Weimarfche Bybel: " Dewyl zy hunne gerechtigheid en za„ ligheid in den gekruisten en verreezen Jesus ge„ zocht hebben, hebben zy dezelve niet kunnendeel-

achtig worden , by aldien Christus niet opge„ ft.aan is.''

Grotius maakt «'» TgtrS betreklyk tot «v«A«»r«, en vertaalt het: propter Cbristum, id est, Euangelii eaufa . tnortem ohierunt, ut Stepbams & alii. Beza is insgelyks van oordeel, dat men het beter kan vertaaien : propter Cbristum. Dan zy hebben het woord niet recht befchouwd. Het zelve betekent niet mortui funt, maar perierant, zy zyn verlooren gega ih of verdoem ' geworden.

Estius cn Calovius zyn van gevoelen, dat de woorden: zy, die in Chrvtus ontjlaapen zyn, op deeze wyze behooren verklaard te worden : de geenen, di in Christus geftorven zyn in de zekere boop der Op. ftandinge, en dié voy daarom Cbistenen noemen. Dan dit betekent de uitdrukking, in Christus Jterven, reeds. Calovius heeft te recht aangemerkt, dat Paulus ook op de Heiligtn van het Oude Testament doelt, dewelken geloofden , dat de Messias wederom van de dooien zoude opftaan, en dat zy dan ook niet in het graf zouden, blyven liggen, maar door hem ten eeuwigen zaligen leeven wederom opgewekt worden.

Sluiten