is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring over het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de Corintben. Hoofdfi. V: 16, 17.

ne verklaaring is zeer duister, en komt ook met die van Glassius niec overeen.

Calovius noemc die vers verfum perdifficilem. Hy heefc de verklaaringen, door oude en nieuwe Uitleggeren aan het zelve gegeeven , mee ongemeenen vlyc» en in eene zeer grooee menigte by een gezameld. Eu hec zal niec nutloos zyn, hen allen eens ce hooren fpreeken.

Faustus , de Manichser, beflooc hier uic, dat

Christus geen wezenlyk vleefch gehad.heeft.

Calvinus, en mee hem Beza, Musculgs en Pellicanus, dac hec lichaam van Christus in hec Avondmaal niec tegenwoordig is.

Marloratus verklaare hee op deeze wyze: Nosfe fecundurn carnem hk fignificat id, de quo gloriabantur Pfeudapostoli ex Judceis, fcilicet carnalemcognationem & converfationem cum perfona Jefu.

Theophylactus en Oecumenius verklaaren hec, mee Chrysostomus, aldus: " Paulus kenc niemand, ,, die naar hec vleefch leefc. " Theodoritus , Augüstinus , en Leo, de Groote , verklaaren hec op deeze wyze: Ntminum poft refurreEtionem (de qua Pau* lus paulo ante locutus efi) futurum esfe mortalem, fcimus. En dus hebben Thomas, Lombardus, en Herrjeus het ook uitgelegd.

Erasmus, dien Estius en Gagnjeus volgen, verklaart het, in zyne Parapbrafis, op deeze wyze: Lieet de genere Israëlitico gloriariposfimus, tarnen, pofieaquam Cbristo fumus initiati, neminem novimus jecundum carnem. Hos cognatos ducimus, qui fidei confortio nobis copulantur. Frustra igitur gloriantur quidam, quod gen* tem bubent cum Cbristo communem, quod illi fanguinis propinquitate junttifunt, quod cum eo corporalem babuerunt confuetudinem. Caro ad tempus exhibita est: nunc fublato corpore, ac misfo fpiritu, juxtafpiritum vultagnosci, eumqutfibiproximo gradu cognatum ducit, qui maxime fidit ipfius promisfis. Op deeze wyze verklaaren het ook'Hulseman en Flacius.

Cajetanus legt het dus uiC: Nos novimus ex éotempre, quo Cbristus refurrexit, niminrn nobis exfpeStan* P 4 dunt