is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring over het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

243 Verklaar ing van den Brief

hebben dus niet nodig, om met Camerarius, en? 'Wolf by deeze woorden auditor te voegen en 'er •onder te verftaan. Door de gtbeele wereld verftondt CJrotius bet Romeinfche Ryk: het welk Calovius grondig weerlegt, jaa het welk Paulus. zelf doet, wanneer hy vervolgens vs. 23 zegt: dat hst Evange; lie aan alle Creatuur en, die onder den hemel zyn, is gepredikt geworden. Grotius herinnerde 'er zich niet aan, dat Paulus zelfs op zulke plaatzen Christenen hadt gemaakt, die aan de Romeinfche heerfchappy niet onderworpen waren. En heeft Petrus ook niet in Bibylon geleerd? Men moet evenwel zekerlyk hier by erkennen, dat dit zoo te verftaan is, gelyk ik het by Marc XVI: 15. verklaard heb, dat naamlyk de Apostelen op alle plaatzen, waar zy geduu- rende den tyd van hun leeven komen konden, het Evangelie gepredikt hebben.

Welke leere vrucht brengt,' xaextcpettifutei. De Evangelifche leere wordt pok 1 Petr. I: 23, met een vruchtbrengend zaad vergeleeken, en door Paulus Handl. XIX: 20, jaa door Christus zei ven Matth. Xlll: 3 enz. waar hy ook vs. 25. de leere des Duivels een zaad, en wel een uitgeftrooid onkruid noemt.

'E' dteS-ila. i*lyvun, gy hebt de genade van God waaracbt'g erkend. Ook Beza en Erasmds Schmidt vertaaien het daorvere, Zeltner door waarachtig en redelyk, dat is rechtfehaapen. Gerhard door waarachtig en van ganfeber harten. Grotius verftaat door «a «'$«««, gelyk hy ook vs. 5. gedaan hadt, bet Evangeüe, en verklaart deeze woorden dus: gy hebt de gtnade van God erkend, welke in het Evangelie ge. r.-penbaa'd wordt. _ Hunnius verklaart het ook zoo. Maar kan tr tü ivctyyt*\a> heeten, bet weikin bet E. vangelie geopenbaard wordt? — Seb. Schmidt meent p. 25. dat de waarheid hier tegen, het Oude Testament wordt over gefteld, in het welke alleenlyk de fchaouwe was : welke verklaaring even zoo verwerp, lyk is.

vers 7, 8. Gelyk gy dezelve ook van Epaphras ,

0 nzeri