is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring over het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de Christenen te Colosfen. Hoofdft. I: p—rj. 253

„ gewerkt, en uit het binnenfte van het gemoed

ïJ0r%??m2?ïe * De B«>ederlykc liefde moe? zeker lyk barttyk zyn; maar het woord toond hier alleenlyk den H. Geest aan, en kan flechts ééne betekenis hebben.

Dat Paulus aangaande de liefde van de Christenen te Colosfen jegens bem zeiven fpreekt, dewelke Epaphras hem hadt bekend gemaakt, is flechts door zeer weinigen opgemerkt. Grotius heefc het echter in gezien, gelyk ook Thkophylactus, wien Calovius zyne toeftemming geeft. Dat de Christenen te Colosien eikanderen beminden, wist Paulus reeds k en hy hadt hen deswegens vs. 4. reeds gepreezen. Men kan dus hier geene andere geestlyke liefde verftaan, dan die liefde, dewelke dezelfde Christenen jegens bem koefterden, en dewelke Epaphras hem hadc bekend gemaakt. Epaphras hadr hun buiten twyffel voorgefteld, dat zyne leere de leere van Paulus was, en te gelyk beweezen, dat Paulus een Apostel van Jezus Christus was, wiens leere de leere van Christus uitmiakte. Die verwekte in hunpIulus611 gr00tfte liefde en hoogachting jegens

vers 9, 10, 1 r. Daarom wy (ik) ook van den dag af aan, toen wy zulks geboord bebben, niet opbonden voor u te bidden, dat de kennis van zynen wil in u volkomener mooge worden door alle geestlyke wysbeid en kloekheid, op datgy zoo moogt leeven, gelyk de Heere het eischt, en bem in alle f tukken welbehaagen, en in olie goede werken vruchtbaar zyn, en in de hmhfevan God geduurig toeneemen, en naar zyne heerhke kracht m alle ftukken geduurig meerdere fterkte verkrygen moogt tot alle geduld, langmoedigbeid en vreugde. 00 .9 * xe^v^i^c, wy houden niet op met bidden, in plaatze van p*. v,,^,,^. Zoo fpree!cerj de Gn-

ken. ünze Apostel fpreekt ook zoo Eph. I- 10

..^ir--», ik houde niet op met danken: en LuCAS HANDL. V; 42. h* irraiw hlinnxn, zy bielden

nief