is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring over het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de Christenen te Colosfen, Hoofdft. ït 9—1 r. 257

gezet: het welk het 18de vers van het derde Hoofdftuk van den tweeden Brief van Petrus bevestigd, alwaar <*&|*»it» h yw,, „s kv({,v ftaat. Paolus leert hier, dat, hoe meer een Christen toeneemt in de kennisfe van Gods wezen, wil en weldaaden, zyn Christendom zoo veel te fterker, en alle zyneChristelyke deugden zoo veel te grooter en te zuiverer worden. Hy fpreekt hier dus van de beoeffenende kennis: gelyk wy uit hec volgende vers zien. Op dat gy naar zyne beerlyke kracht in alle ftukken geduurig meerdere fterkte moogt verkrygen, zegt hy daar.

'e» «-«Vji avidf.it Iviuftifttm. Vermits de natuurlyke kracht, om goed te doen, den Menfch ontbreekt, zoo wenfcht hy hun, dat zy van God het vermoogen daar toe mochten verkrygen, en wel fufii. Beza vertaald het door: omrd robore cor'robo. rati, " in alle kracht verfterkt"; Grotids vertolkt het duidelyker door: omni genere roboris fpirilualis roborati, " in allerley foort van geestlyke kracht ver„ fterkt''. Vermits zy echter reeds als Christenen eenige fterkte verkreegen hadden, om de Christelyke deugden uit te oeffenen, zet ik het met recht over door: op dat gy in alle ftukken geduurig meerdere fterkte verkrygen moogt, naamlyk van God. Daarom voegt hy 'er by; **r* r0 x{«'r„« r?5 &|« dvr.Z, naar zyne beerlyke kracht, of door zyne beerlyke kracht. Dit is eene bekende Hebreeuwfche manier van fpreeken, volgens dewelke het ook door de meesten vertaald wordt door potentia gloriofa. Grotids meent, dat x(*T»t t« ï«|« even dat is, wat Paulus Eph. I: 19 x?drcc hyfct noemt. Maar hy bewyst niet, dat &f* ook robur, kracht heet. Zoo dwaalt insgelyks Beausobre, wanneer hy meent, dat de Apostel hier de kracht en macht verftaat, naar dewelke God eenmaal de Geloovigen uit den dood opwekken, en in de eeuwige zaligheid opneemen zal. Hier wordt duidelyk gefprooken van de kracht, die God hun in dit leeven geeft. Paulus noemt deeze kracht, eene °eerlyke kracht, potentiam gloriofam , vermits God zich door dezelve by de Menfchen verheerlykt, zoo X Deel. R dac