Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21 Verklaaring van den eerften Btief

dm. Wetstein haalt veele voorbeelden van deeze beteekenis uit andere Griekfche Schryvers aan. Op onze plaats vertaaien Erasmus en Calovius het gevoe;dyk door deflexerunt , en volgen Hesvchius , dj: het door i&*A»pr verklaart. Zy zyn, zegt Paulus , op eene yleie leerwyze vervallen in ^arat.xayUi. in den Bri-f aan Trrus Kap- I: 10. gebruikt hy ook het woord /aamtoKéyoi. Op onze plaats noemt hy de te vooren gemelde konliige Godgeleerdheid eene ydele manier van leeren, dat is, zulk eenen leertrant, waar door de Leeraaren eenen ydelen zin verraaden, die zich met onnutte grillen vermaaken, en van de rechte wyze, om de Christelyke leere voor te draagen, afwyken. De zulken zyn niet tbeptogi, maar mataeologi.

Hy toont verder de ongegrondheid van hunne leere. Z-y overweegen niet, zegt hy, noch vaat zy leeren, noch wat zy beweer en, en willen evenwel Leer. naren der wet, dat is, de rechte Leeraaren van de wet heeten. n»sï» vertaalt Pasor met recht door confiderare. Paulus fchynt te oogen op de Hebreeuwfche manier van fpreeken , volgens welke van iemand, die niet wyslyk handelt, in oe Spreuken van Salomo Kap. IX: 3. gezegd wordt: by weet niets, dat is, gelyk 'er te voeren ftaat, hy is een öua-is. Van deeze fpreekwyze bediende zich Cajaphas de Hoogenpriescer ook, Joh. XI: 49. gy weet immers eebeèl mets, en bedenkt niet, wat men thans deen moet. Zo noemt de Apostel ook naderhand Kap. VI; 4. van onzen Brief eenen Leeraar , wiens verltand door hoogmoed verduisterd is, .«uJè» fVis-a'^vo», iemandaie niets'weet, dat is, die geen verftand heeft. Dit onverftand toonen zy ook daar door, datzy het geen zy op bet yverigjle beweeren, niet overweegen, en niet bedenken , dat hunne fchynwysheid eene onnutte wysheid is, en dat zy en hunne toehoorders doos dezelve van het ivaare Christendom worden afgeleid. iuaWuolvbai heet ook by de Griekfche Schry veren , dewelken Wetstein aanhaalt, iets yverig beweeren of ver deed)gen : en wy vinden ook TlT, III: 8. dit woord in den zelfden zin. Mos«

Sluiten