is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring over het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan Timotbtus. Hoofdfi. II: 5, 6. S$

voorgaande, gelyk ook met het volgende, op hee

naajuwkeurigde te famen hangt. Hec woordje y»? toont hec bewys aan, dat God alle Menfchen wil zalig maaken. Want hy heeft immers voor alle Menfchen zynen Zoon laaten lyden en fterven, en daar door hunne fchuld doen betaalen; hy, die de eenige waare God, en dus aller Menfchen God is, en hen allen even zeer bemint. Ij God alleenlyk der jooden God?' zegt onze Apostel Rom. lil: 29. Is by •niet ook der Heidenen God ? Ja wharlyk, by is ook der Heidenen God. 'Er is dus maar één God. Hy is, zo vaart hy voort Kap. X: 12. de Heer van alle MenJcben, en jegens allen, die hem aanroepen, ryk (aan genade). 'Èr is ook maar één éénig Middelaar, en 'er zyn niet, gelyk dc Heidenen en de Roomfchen gelooven , veele Middelaars tusfchen God en de Jvlenfchen, Deeze eenige Middelaar heeft God met de Menfchen verzoend, en is Mensch («) geworden (é» iftfttfiittp atd-gdtra» yetópttct PfllL. II: 7.) Op dat

Jhy in hunne plaats Ivden en derven, en dus een offer, een verzoenoffer, voor hen worden konde. Zo verklaart ook Seb. Schmidt dit vers in zyne emfcbryvirjg, gelyk ook Beza, Hemming en Wolle in de Nova Jupplementa Actorum Erud. T. FII. p. 351.

In de plaatze van «>*e«-«? zet Pgic^ns <i 4e Mensch Christus Je?us en agter hec tweede r«« zet hy eene zinfnede Het laatde past niet, en het eerde is onnodig, vermits de Grieken het voorzetfel dan eens plaatzen, en dan eens weglaaten. Daar nu in geen eenig Handfchrift i «»5ê«*T.5 flaat, verwerpt men deeze kritiek met rechr.

De Sociniaanen maaken hier uit, dat Christus hier een Mensch, en niet God genoemd wordt, het befluit op 3 dat Christus een bloot Mensch is. Dit befluit js zeer valsch. Wy weeten uit Joh. I: 1, 2 en 14.

dat

(a) Zo (homo faüus est) wordt het woord «>S-^»x«5 ook vertaald in de Glosfa interlinearis, gelyk ook door Caloyius, Lange en Koken.

F 5